Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start Bezpiecznie na co dzień Komputer Bezpieczniej w sieci

Bezpieczniej w sieci

 

Bezpieczne daneCo dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy rezerwujesz bilet lotniczy, otwierasz rachunek bankowy czy umieszczasz zdjęcia na stronie internetowej? Jak trwale usunąć informacje z profilu w portalu społecznościowym? Komisja Europejska pracuje nad uszczelnieniem przepisów w tym zakresie. - Ochrona danych osobowych w internecie jest jednym z praw podstawowych - mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.

Kontrola nad informacjami o sobie, dostęp do swoich danych, ich zmiana i usuwanie ? to podstawowe prawa, które muszą być zagwarantowane w dzisiejszym świecie mediów cyfrowych. Odpowiadając na to wyzwanie, Komisja Europejska przedstawiła strategię, która ma na celu ochronę danych osobowych, włączając w to egzekwowanie prawa, a z drugiej strony zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw i zapewnienie swobodnego przepływu danych w UE.

Komisja wykorzysta planowany przegląd tej polityki, w tym również wyniki konsultacji społecznych w tym zakresie, do wprowadzenia zmian w unijnej dyrektywie o ochronie danych z 1995 r. Komisja przedstawi odpowiedni wniosek legislacyjny w 2011 r.

- Ochrona danych osobowych jest jednym z praw podstawowych - stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. ? Aby zagwarantować to prawo, potrzebujemy jasnych i konsekwentnych przepisów w zakresie ochrony danych. Musimy również aktualizować nasze przepisy pod kątem wyzwań wynikających z nowych technologii i globalizacji. Komisja opracuje w przyszłym roku nowe akty prawne, by wzmocnić prawa jednostek, a jednocześnie zapewnić swobodny przepływ danych w ramach jednolitego rynku UE poprzez znoszenie barier biurokratycznych.

Przedstawiona strategia zawiera propozycje modernizacji ram prawnych UE w zakresie ochrony danych i formułuje w tym względzie szereg celów, które mają temu służyć:

  • Wzmocnienie praw jednostki, tak aby ograniczyć gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych do niezbędnego minimum. Każdy powinien być ponadto w jasny i przejrzysty sposób informowany o tym, kto, jak, dlaczego i na jak długo gromadzi i wykorzystuje jego dane. Każdy powinien mieć możliwość wyrażania świadomej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przykładowo podczas przeglądania stron internetowych, i powinien mieć ?prawo do bycia zapomnianym?, gdy jego dane nie są już potrzebne lub chce, by zostały one usunięte.
  • Rozszerzenie wymiaru jednolitego rynku poprzez zmniejszenie biurokratycznego obciążenia dla przedsiębiorstw i zagwarantowanie jednakowych warunków konkurencji. Istniejące obecnie różnice we wdrażaniu unijnych przepisów w zakresie ochrony danych i brak jasności co do tego, czyje przepisy mają zastosowanie, wpływają negatywnie na swobodny przepływ danych osobowych w UE, powodując zwiększone koszty.
  • Przegląd przepisów dotyczących ochrony danych w obszarze współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, by również w tych dziedzinach chronione były dane osobowe jednostek. Zgodnie z traktatem lizbońskim UE ma teraz możliwość ustanawiania kompleksowych i spójnych przepisów w zakresie ochrony danych dla wszystkich sektorów, włączając w to policję i sądownictwo karne. Specyfika i potrzeby tych sektorów zostaną oczywiście wzięte pod uwagę. Również dane zachowywane do celów egzekwowania prawa powinny zostać ujęte w nowych ramach prawodawczych. Komisja prowadzi także przegląd dyrektywy w sprawie zachowywania danych z 2006 r., na podstawie której przedsiębiorstwa są zobowiązane do zachowywania danych o połączeniach telekomunikacyjnych przez okres wynoszący od sześciu miesięcy do dwóch lat.
  • Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony w przypadku transferu danych poza UE poprzez poprawę i usprawnienie procedur międzynarodowego transferu danych. UE powinna dążyć do osiągnięcia takiego samego poziomu ochrony we współpracy z państwami trzecimi i promować wysokie normy ochrony danych na poziomie światowym.
  • Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów poprzez wzmocnienie pozycji i zwiększenie uprawnień organów ds. ochrony danych i ich dalszą harmonizację. Poprawa współpracy i koordynacji jest również zdecydowanie potrzebna, by zapewnić spójniejsze stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych w obrębie całego jednolitego rynku.

Dalsze kroki

Przegląd polityki dotyczącej ochrony danych przez Komisję posłuży za podstawę do dalszych dyskusji i głębszej oceny. Komisja wzywa wszystkie zainteresowane podmioty i społeczeństwo do zgłaszania swoich uwag do propozycji przeglądu do dnia 15 stycznia 2011 r. Uwagi można wnosić na stronie internetowej Komisji przeznaczonej do celów konsultacji społecznych pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0003_en.htm

Na podstawie tych uwag Komisja przedłoży w 2011 r. wnioski legislacyjne dotyczące nowych ogólnych ram prawnych w zakresie ochrony danych, które po odpowiednich negocjacjach zostaną następnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Komisja przeanalizuje ponadto inne środki pozalegislacyjne, takie jak wspieranie kampanii na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie praw ochrony danych i korzystania z tych praw, jak również ewentualne inicjatywy w zakresie samoregulacji podejmowane przez sektor przemysłu.

 

Kontekst

Unijne przepisy w zakresie ochrony danych (dyrektywa o ochronie danych 95/46/WE) z 1995 r. służą ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych, oraz swobodnego przepływu danych.

Ta ogólna dyrektywa o ochronie danych została uzupełniona innymi instrumentami prawnymi, takimi jak dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej. Istnieją poza tym przepisy szczególne dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (decyzja ramowa 2008/977/WSiSW).

Prawo do ochrony danych osobowych zostało jednoznacznie uznane w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w traktacie lizbońskim. Artykuł 16 traktatu stanowi podstawę prawną dla przepisów o ochronie danych odnośnie do wszystkich działań w ramach prawa UE.

W 2009 r. Komisja zainicjowała przegląd obecnych ram prawnych dotyczących ochrony danych, rozpoczynając od konferencji na wysokim szczeblu w maju 2009 r., po której nastąpiły konsultacje społeczne prowadzone do końca 2009 r. Ściślej ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zorganizowano w trakcie 2010 r.

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, jeszcze pełniąc swoją wcześniejszą funkcję komisarza ds. społeczeństwa informacyjnego, poinformowała w styczniu 2010 r. w przemówieniu podczas Dnia Ochrony Danych (zob. IP/10/63 oraz SPEECH/10/441) o zamiarze Komisji dotyczącym modernizacji unijnej polityki ochrony danych osobowych. Dzisiejszy komunikat został opracowany w porozumieniu z Neelie Kroes, komisarz UE odpowiedzialną za Europejską agendę cyfrową.

 

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding , komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

MEMO/10/542

 

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/101104_siec_pl.htm

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Wypadki we własnych domach zdarzają się znacznie częściej niż wypadki drogowe. Urazy ciała powstają wskutek potknięcia się, przytrzaśnięcia palców drzwiami, przygniecenia ciężkimi przedmiotami, oparzenia gorącą wodą lub podpalenia sofy.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt