Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama

Bezpieczniej w sieci

 

Bezpieczne daneCo dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy rezerwujesz bilet lotniczy, otwierasz rachunek bankowy czy umieszczasz zdjęcia na stronie internetowej? Jak trwale usunąć informacje z profilu w portalu społecznościowym? Komisja Europejska pracuje nad uszczelnieniem przepisów w tym zakresie. - Ochrona danych osobowych w internecie jest jednym z praw podstawowych - mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.

Kontrola nad informacjami o sobie, dostęp do swoich danych, ich zmiana i usuwanie ? to podstawowe prawa, które muszą być zagwarantowane w dzisiejszym świecie mediów cyfrowych. Odpowiadając na to wyzwanie, Komisja Europejska przedstawiła strategię, która ma na celu ochronę danych osobowych, włączając w to egzekwowanie prawa, a z drugiej strony zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw i zapewnienie swobodnego przepływu danych w UE.

Komisja wykorzysta planowany przegląd tej polityki, w tym również wyniki konsultacji społecznych w tym zakresie, do wprowadzenia zmian w unijnej dyrektywie o ochronie danych z 1995 r. Komisja przedstawi odpowiedni wniosek legislacyjny w 2011 r.

- Ochrona danych osobowych jest jednym z praw podstawowych - stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. ? Aby zagwarantować to prawo, potrzebujemy jasnych i konsekwentnych przepisów w zakresie ochrony danych. Musimy również aktualizować nasze przepisy pod kątem wyzwań wynikających z nowych technologii i globalizacji. Komisja opracuje w przyszłym roku nowe akty prawne, by wzmocnić prawa jednostek, a jednocześnie zapewnić swobodny przepływ danych w ramach jednolitego rynku UE poprzez znoszenie barier biurokratycznych.

Przedstawiona strategia zawiera propozycje modernizacji ram prawnych UE w zakresie ochrony danych i formułuje w tym względzie szereg celów, które mają temu służyć:

  • Wzmocnienie praw jednostki, tak aby ograniczyć gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych do niezbędnego minimum. Każdy powinien być ponadto w jasny i przejrzysty sposób informowany o tym, kto, jak, dlaczego i na jak długo gromadzi i wykorzystuje jego dane. Każdy powinien mieć możliwość wyrażania świadomej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przykładowo podczas przeglądania stron internetowych, i powinien mieć ?prawo do bycia zapomnianym?, gdy jego dane nie są już potrzebne lub chce, by zostały one usunięte.
  • Rozszerzenie wymiaru jednolitego rynku poprzez zmniejszenie biurokratycznego obciążenia dla przedsiębiorstw i zagwarantowanie jednakowych warunków konkurencji. Istniejące obecnie różnice we wdrażaniu unijnych przepisów w zakresie ochrony danych i brak jasności co do tego, czyje przepisy mają zastosowanie, wpływają negatywnie na swobodny przepływ danych osobowych w UE, powodując zwiększone koszty.
  • Przegląd przepisów dotyczących ochrony danych w obszarze współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, by również w tych dziedzinach chronione były dane osobowe jednostek. Zgodnie z traktatem lizbońskim UE ma teraz możliwość ustanawiania kompleksowych i spójnych przepisów w zakresie ochrony danych dla wszystkich sektorów, włączając w to policję i sądownictwo karne. Specyfika i potrzeby tych sektorów zostaną oczywiście wzięte pod uwagę. Również dane zachowywane do celów egzekwowania prawa powinny zostać ujęte w nowych ramach prawodawczych. Komisja prowadzi także przegląd dyrektywy w sprawie zachowywania danych z 2006 r., na podstawie której przedsiębiorstwa są zobowiązane do zachowywania danych o połączeniach telekomunikacyjnych przez okres wynoszący od sześciu miesięcy do dwóch lat.
  • Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony w przypadku transferu danych poza UE poprzez poprawę i usprawnienie procedur międzynarodowego transferu danych. UE powinna dążyć do osiągnięcia takiego samego poziomu ochrony we współpracy z państwami trzecimi i promować wysokie normy ochrony danych na poziomie światowym.
  • Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów poprzez wzmocnienie pozycji i zwiększenie uprawnień organów ds. ochrony danych i ich dalszą harmonizację. Poprawa współpracy i koordynacji jest również zdecydowanie potrzebna, by zapewnić spójniejsze stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych w obrębie całego jednolitego rynku.

Dalsze kroki

Przegląd polityki dotyczącej ochrony danych przez Komisję posłuży za podstawę do dalszych dyskusji i głębszej oceny. Komisja wzywa wszystkie zainteresowane podmioty i społeczeństwo do zgłaszania swoich uwag do propozycji przeglądu do dnia 15 stycznia 2011 r. Uwagi można wnosić na stronie internetowej Komisji przeznaczonej do celów konsultacji społecznych pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0003_en.htm

Na podstawie tych uwag Komisja przedłoży w 2011 r. wnioski legislacyjne dotyczące nowych ogólnych ram prawnych w zakresie ochrony danych, które po odpowiednich negocjacjach zostaną następnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Komisja przeanalizuje ponadto inne środki pozalegislacyjne, takie jak wspieranie kampanii na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie praw ochrony danych i korzystania z tych praw, jak również ewentualne inicjatywy w zakresie samoregulacji podejmowane przez sektor przemysłu.

 

Kontekst

Unijne przepisy w zakresie ochrony danych (dyrektywa o ochronie danych 95/46/WE) z 1995 r. służą ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych, oraz swobodnego przepływu danych.

Ta ogólna dyrektywa o ochronie danych została uzupełniona innymi instrumentami prawnymi, takimi jak dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej. Istnieją poza tym przepisy szczególne dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (decyzja ramowa 2008/977/WSiSW).

Prawo do ochrony danych osobowych zostało jednoznacznie uznane w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w traktacie lizbońskim. Artykuł 16 traktatu stanowi podstawę prawną dla przepisów o ochronie danych odnośnie do wszystkich działań w ramach prawa UE.

W 2009 r. Komisja zainicjowała przegląd obecnych ram prawnych dotyczących ochrony danych, rozpoczynając od konferencji na wysokim szczeblu w maju 2009 r., po której nastąpiły konsultacje społeczne prowadzone do końca 2009 r. Ściślej ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zorganizowano w trakcie 2010 r.

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, jeszcze pełniąc swoją wcześniejszą funkcję komisarza ds. społeczeństwa informacyjnego, poinformowała w styczniu 2010 r. w przemówieniu podczas Dnia Ochrony Danych (zob. IP/10/63 oraz SPEECH/10/441) o zamiarze Komisji dotyczącym modernizacji unijnej polityki ochrony danych osobowych. Dzisiejszy komunikat został opracowany w porozumieniu z Neelie Kroes, komisarz UE odpowiedzialną za Europejską agendę cyfrową.

 

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding , komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

MEMO/10/542

 

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/101104_siec_pl.htm

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Podczas ostatnich 100 lat w Tatrach i na Podtatrzu zanotowano 10 przypadków poranienia ludzi przez niedźwiedzie. Jedyne dwa przypadki śmiertelne zdarzyły się w 1927 roku. W 2007 głośno było o zabiciu półtorarocznego niedźwiadka, co było pierwszym takim przypadkiem w historii tatrzańskiego Parku Narodowego.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt