Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Reklama
Start Rodzina Bezpieczny dom i mieszkanie Formy pomocy poszkodowanym

Formy pomocy poszkodowanym

 
Spis treści
Formy pomocy poszkodowanym
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

MSWiA1. Pomoc bezpośrednia dla ludności

? bezzwrotne pieniężne zasiłki celowe dla gospodarstw domowych w wysokości do 6 tys. zł

 • środki finansowe na zasiłki uruchamiane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek właściwego terytorialnie wojewody;
 • podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej,
 • wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin dokonują gminne (miejskie) ośrodki pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej;

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)


? kredyty preferencyjne (oprocentowane 2% w skali roku) na remonty i odbudowę mieszkań i budynków mieszkalnych, objęte dopłatami do oprocentowania realizowanymi z budżetu państwa;

 

 • kredyty udzielane są właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu zniszczonych lub uszkodzonych przez powódź, osuwiska ziemi i huragany na:
 • remont lokalu mieszkalnego,
 • remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego,
 • remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego, stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku,
 • remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej,
 • odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie przez żywioł,
 • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli ich remont lub odtworzenie jest na skutek kataklizmu niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie takim zdarzeniem,
 • program udzielania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z MSWiA oraz przez banki, które zawarły z nim stosowne umowy; szczegółowe informacje udostępnione są na stronie internetowej BGK: http://www.bgk.com.pl w zakładce Inne fundusze celowe i programy rządowe;

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. nr 62, poz. 690 z późn. zm.)

? ułatwienia w remontach i odbudowie

 • obowiązujące obecnie rozwiązania prawne stanowią podstawę do stosowania uproszczonego trybu postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku zniszczeń spowodowanych działaniem klęski żywiołowej w budynkach lub innych obiektach i urządzeniach budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (m.in.: zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia remontu, wyłączenie stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ;
 • z udogodnień mogą skorzystać podmioty ( w tym osoby fizyczne), których obiekty i urządzenia budowlane znajdują się na terenach gmin lub miejscowości wymienionych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;

podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906) 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt