Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Środki ochrony indywidualnej Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz wdrożenia dyrektyw europejskich

Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz wdrożenia dyrektyw europejskich

 
Spis treści
Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz wdrożenia dyrektyw europejskich
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Wymagania wobec środków ochrony indywidualnejDyrektywa 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 roku, o minimalnych wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy określa minimalne wymagania w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Postanowienia tej dyrektywy zostały przeniesione do prawa polskiego na mocy kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl tych przepisów w przypadku, gdy brak jest możliwości zapobiegania ryzyku u źródła pracodawca powinien dążyć m.in. do stosowania nowych rozwiązań technicznych lub bezpiecznej organizacji pracy, a gdy jest to niemożliwe nadawać priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.

Zgodnie z art. 2376 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Definicja środków ochrony indywidualnej jest zawarta w § 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp. Przez środki ochrony indywidualnej rozumie się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki do tego celu.

Dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej łączy się także z powinnością pracodawcy poinformowania pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Informację taką pracodawca przedstawia w instrukcji, do której wydania zobowiązują go ogólne przepisy bhp. Potwierdzenie przez pracownika na piśmie zaznajomienia się między innymi z zasadami bhp, które stanowią treść instrukcji będzie jednocześnie potwierdzeniem zaznajomienia się ze sposobami posługiwania się środkami ochrony indywidualnej.

Pracodawca winien dostarczyć pracownikowi takie środki ochrony indywidualnej, które będą zabezpieczały go przed działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych. Artykuł 2376 § 2 kodeksu pracy, aby środki te spełniały wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Odrębnymi przepisami w rozumieniu komentowanego artykułu są przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Poza obowiązkiem dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, pracodawcę obciąża także powinność dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania określone w Polskich Normach. Wprawdzie zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, należy jednak przyjąć, że ich stosowanie staje się obowiązkowe, jeżeli przepis szczególny tego wymaga.

W świetle § 1 art. 237 kodeks pracy obowiązek dostarczenia odzieży i obuwia roboczego powstaje w dwóch niezależnych sytuacjach, a mianowicie:

  • jeżeli odzież własna, może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.

Ustawodawca dopuszcza, na niektórych stanowiskach pracy, pod pewnymi warunkami możliwość używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego. Odzież i obuwie robocze powinny wówczas spełniać wymagania bhp. Ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca dokonuje w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielami załogi, gdy w zakładzie pracy nie ma organizacji związkowej - po wyrażeniu zgody przez pracownika.

Kodeks pracy zabrania używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego, gdy praca polega na bezpośredniej obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych albo powoduje intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego na ustalonych przez pracodawcę stanowiskach pracy jest możliwe tylko w przypadku łącznego zaistnienia dwóch warunków, a mianowicie jeżeli pracownik wyraził na to zgodę i własna odzież i obuwie pracownika spełniają wymagania bhp co oznacza, że nie muszą spełniać wymagań określonych w Polskich Normach. W takim jednak wypadku pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, z uwzględnieniem ich aktualnej ceny.

Określenie rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach pracy dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku braku związku, z pracownikami wytypowanymi do reprezentowania załogi. Ustalenie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego może odbywać się w formie tabeli, stanowiącej załącznik do regulaminu pracy.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy, poza wyjątkowym przypadkiem, gdy pracownik używa własnej odzieży i obuwia roboczego. Środki te pracodawca przekazuje pracownikom nieodpłatnie. Jest to mienie powierzone im z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, co oznacza, że w razie szkody w tym mieniu pracownik będzie odpowiadał za nią w pełnej wysokości.

Zgodnie z § 1 art. 2379 k.p. pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku, podobnie jak nie może dopuścić do pracy bez przeszkolenia w zakresie bhp czy też bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Artykuł ten wprowadził więc już trzeci z kolei warunek dopuszczenia pracownika do pracy. Zgodnie bowiem z art. 207 k.p. i 212 k.p. zarówno pracodawca, jak również osoby kierujące pracownikami mają obowiązek egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp.

Zakaz zatrudniania pracowników niewyposażonych w szczególności w środki ochrony indywidualnej odgrywa istotną rolę profilaktyczną w sferze przeciwdziałania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami pracy.

Ustawodawca wymaga ponadto od pracodawcy zapewnienia w stosunku do odzieży jej prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania. Dodajmy jednak, jeżeli nie były to środki jednorazowego użytku. Wyjątkowo dopuszcza się pranie odzieży roboczej przez pracownika, jeżeli pracodawca sam nie może tego zapewnić. W takim wypadku jednak pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości poniesionych kosztów.

Zgodnie z art. 212 kodeksu pracy osoba kierująca pracownikami ma obowiązek organizować stanowiska zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz dbać o sprawność środków ochrony indywidualnych oraz ich stosowanie przez pracowników zgodnie z przeznaczeniem. Powyższe odnosi się w szczególności do nadzorowania aby pracownicy użytkowali przydzielone im środki ochrony indywidualnej zgodnie z opracowanymi przez pracodawcę zasadami oraz załączoną instrukcją użytkowania.

Ustawodawca wymaga od pracodawcy zastosowania szczególnych środków ostrożności w razie niebezpieczeństwa skażenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi, promieniotwórczymi albo zakaźnymi materiałami biologicznymi. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany przechowywać te przedmioty w miejscu przez siebie wyznaczonym. Takim miejscem jest szatnia pracownica wyposażona w odrębne szafki ubraniowe przeznaczone na przechowywanie odzieży własnej pracownika i odrębnie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Gaśnicę wynalazł w 1816 roku Anglik - George Manmby, komendant koszar w Yarmouth (miasto położone na wyspie Wight). Impulsem do jej stworzenia był pożar, którego był świadkiem i niemożność fachowego i szybkiego ugaszenia go.

Głównym elementem jego gaśnicy był metalowy walec, w którym znajdowała się woda wypuszczana pod wpływem sprężonego powietrza.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt