Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Zmiany w obowiązujących przepisach BHP

Zmiany w obowiązujących przepisach BHP

 

Zmiany w przepisach BHPDzisiejszy artykuł chcielibyśmy poświęcić krótkiemu podsumowaniu ostatnich zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniżej zestawienie 4 najważniejszych zmian:

1. W dniu 24 września 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Jednocześnie uchylone zostało obowiązujące do tej pory Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

W załączniku pierwszym do rozporządzenia ustalone zostały wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy natomiast w załączniku nr 2 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku. Zmianie nie uległy definicje NDS, NDSCh oraz NDSP określone jako:

najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych

zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

W przypadku NDN (najwyższego dopuszczalnego natężenia) zmianie uległa definicja, wg której "najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia ustalone (są) jako poziomy ekspozycji odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń."

Definicja z 2002 roku określała najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia - jako "wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń."

W załączniku nr 1 zamieszczono wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obejmujący 524 substancje chemiczne i 19 rodzajów pyłów.

W załączniku nr 2 odnoszącym się do czynników fizycznych określono wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń dla hałasu, drgań, mikroklimatu, promieniowania optycznego i pola elektromagnetycznego.

 

2. Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) wydano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozporządzenie określa rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji oraz ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem z dniem 25 września 2014 roku.

 

3. W dniu 24 października zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników. Rozporządzenie uchyla obowiązujące nieprzerwanie od 1954 roku Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz.U. 1954 nr 13 poz. 51).

Ww. rozporządzenie dotyczyło bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników cięgnowych, bezcięgnowych oraz powietrznych i wodnych. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. (!) o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. (!) o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.

 

4. Przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej warto pamiętać, że od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Częsta jazda na rowerze sprzyja impotencji u mężczyzn. Ale u kobiet może również powodować zaburzenia, np. mniejsze odczuwania bodźców seksualnych w narządach płciowych - sugerują badania opublikowane przez "The Journal of Sexual Medicine".

Dr Marsha K. Guess z Yale School of Medicine wyjaśnia, że u mężczyzn podczas jazdy rowerem dochodzi do ucisku nerwów oraz naczyń krwionośnych prostaty, co sprzyja zaburzeniom erekcji. We wcześniejszych badaniach dr Steven M. Schrader z National Institute for Occupational Safety and Health zauważył, że często występują one u policjantów patrolujących dzielnice miast rowerami.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt