Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Szkolenia BHP w firmie - kilka przydatnych rad i rozwiązań

Szkolenia BHP w firmie - kilka przydatnych rad i rozwiązań

 

BHP - porady

W artykule "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy" opisałem w sposób ogólny główne problemy związane ze skutecznym zarządzaniem tematyka BHP w firmie. Ten artykuł chciałbym poświęcić szkoleniom w zakresie BHP.

Jak napisałem w ww. artykule "Myślę, ze każdy zgodzi się ze mną, że szkolenia bhp to w większości przypadków - zło konieczne dla wielu pracowników", dlaczego? Dlatego, że edukacja w zakresie bhp to:


  • oparcie tylko o obowiązkowe (zapisane w rozporządzeniu) elementy,
  • brak praktycznych informacji i przekazanie w poszczególnych modułach tylko zapisów poszczególnych rozporządzeń bez ich praktycznego objaśnienia
  • brak ciekawych filmów i ilustracji, którą zdecydowanie bardziej działają na wyobraźnię niż sam tekst?

Czy tak musi być? Odpowiedź znajdziecie w treści.

Na początek przyjrzyjmy się podstawowym zagadnieniom prawnym regulującym szkolenia w zakresie BHP, a są to:

Rozdział VIII Kodeksu Pracy "Szkolenie" oraz rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Należy również pamiętać o Art. 304 Kodeksu Pracy który, odwołując się do Art. 208 § 3 mówi, że: "Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071".

Ważna informacja zawarta jest również w § 2. 2. "Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy "- "W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem."

Oba ww. akty prawne nakładają więc obowiązki przeszkolenia osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy i pracowników zatrudnionych przez innego pracodawcę. Forma tego szkolenia nie jest nigdzie określona. Dobrą praktyką, często stosowaną w takim przypadku jest natomiast wykorzystanie pkt. 4 "Instruktaż stanowiskowy".

Więcej nt. Zarządzania podwykonawcami na terenie naszego zakładu pracy znajdziecie w naszym artykule
"Jak skutecznie zarządzać podwykonawcami na terenie naszego zakładu pracy?"

Wróćmy jednak do szkoleń dla naszych pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

Przepisy nakładają obowiązek przeprowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych. Szkolenia wstępne dzielą się natomiast na instruktaż ogólny i stanowiskowy:

"Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasobu wiedzy i umiejętności zapewniające właściwa realizację programu instruktażu".

Najczęściej szkolenia prowadzone są przez Specjalistów ds. BHP zatrudnionych w firmie lub Specjalistów z zewnątrz. Niebezpieczeństwo zatrudniania Specjalistów wyłącznie do prowadzenia szkoleń bhp "z zewnątrz" polega na tym, że osoby te szkoląc pracowników wielu firm nie mają dostatecznej wiedzy n/t zagrożeń występujących w danym, konkretnym zakładzie pracy, nie znają jego specyfiki a szkolenia przeprowadzane są schematycznie, tj. w taki sam sposób zarówno dla pracowników biurowych jak i pracowników produkcyjnych.

Brak jest również często odpowiedniej wizualizacji zagrożeń. Bardzo często pracownicy nie zdają sobie sprawy lub nie potrafią wyobrazić sobie konsekwencji swoich zachowań i dopiero po zobrazowaniu ich zrozumieją i zapamiętają omawiane zagrożenia.

W zasobach Internetu wiele jest filmów, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu takich szkoleń:

http://especjalista.com/art/filmy-szkoleniowe

http://especjalista.com/art/filmy

Zachęcam również do skorzystania z materiałów zawartych na naszym portalu:

http://znamibezpiecznie.pl/ppoz

http://znamibezpiecznie.pl/uniwersalne/pierwsza-pomoc/366-film-instruktazowy-pierwsza-pomoc-bls"http://znamibezpiecznie.pl/uniwersalne/pierwsza-pomoc/366-film-instruktazowy-pierwsza-pomoc-bls

Istotną sprawą jest również to, że podczas szkoleń nie prowadzi się ze słuchaczami otwartej dyskusji, stawiając się (jako wykładowcę) w pozycji osoby mającej wiedzę dużo większą niż słuchacze, a to duży błąd, zamykający nam w znacznym stopniu możliwość dotarcia do pracownika. Osoby dorosłe podchodzą bardzo krytycznie i praktycznie do przekazywanych im informacji. Ponadto, osoby dorosłe nie lubią krytyki (bo kto z nas lubi) stąd jedynie krytykowanie ich zachowań może zakończyć się tym, że utracimy zainteresowanie z ich strony podczas szkolenia.

Zakres szkolenia, jak wszystko z resztą począwszy od procedur, auditów, kontroli itp. aż po szkolenia powinien być oparty o ocenę ryzyka zawodowego. Wg moich obserwacji często brakuje tu elementów związanych z bezpieczeństwem drogowym, szczególnie w przypadku pracowników administracyjno - biurowych gdzie bardzo często ryzyko związane z ruchem drogowym jest największym zagrożeniem. Przykład takiego modułu możecie znaleźć tutaj: pobierz plik (dla zalogowanych)

"Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego."

Wiele kontrowersji budzi tu zapis mówiący o "przeszkoleniu w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego". Często stosuje się tu odwołanie do ramowego programu szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - w  którym jednym z elementów jest "Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy"

Z praktycznego punktu widzenia nie pozostawiłbym osób kierujących pracownikami samych sobie i przygotowałbym krótki konspekt, prezentację, na której mogliby się wzorować przeprowadzając instruktaż z pracownikami. Przykład takiej prezentacji (dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych) znajdziesz tutaj: pobierz plik (dla zalogowanych)

Należy też pamiętać, aby poinstruować osobę/osoby przeprowadzające instruktaż, że najskuteczniejszą formą przeprowadzenia tego instruktażu jest omawianie z pracownikiem zagrożeń podczas omawiania zakresu obowiązków, jakie pracownika dotyczą. Mówienie "na sucho" o zagrożeniach i bezpieczeństwie na pewno nie zda egzaminu. Tak jak wspomniałem w ww. artykule, tematyka bhp musi być integralnym elementem procesów pracy a nie oderwanym od rzeczywistości elementem machiny administracyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa.

Szkolenia okresowe:

Przeprowadzane są w dwojaki sposób:

- przez firmy zewnętrzne

- na miejscu przez Specjalistę ds. BHP. W tym miejscu warto poświęcić uwagę na kwestie nurtujące wielu Specjalistów BHP, którzy odwołują się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzanie szkoleń okresowych nie należy do zakresu działania służby bhp. W praktyce jednak, myślę że wszyscy się z tym zgodzimy - kto jak nie Specjalista ds. BHP zatrudniony w zakładzie pracy zna bardziej swój zakład pracy, pracowników i problemy w zakresie bhp?

W przypadku prowadzenia szkolenia okresowego przez "zakładowego" Specjalistę ds. BHP, na zakładzie pracy ciąży obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej:

"Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniają:

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń."

Przykłady dokumentów wraz z programami szkoleń znajdziecie tutaj: http://especjalista.com/art/dokumenty-pomocnicze-szkolenia-bhp-

Bardzo często ze względu na wymagania prawne czas trwania szkolenia okresowego wiąże się z niedostępnością pracownika przez cały dzień. Rozwiązaniem może być szkolenie modułowe, tj. takie gdzie szkolenie rozciągniemy w czasie np. kilku miesięcy. Co daje nam takie rozwiązanie?

- pracownicy nie są zmęczeni/znużeni takim szkoleniem - 6 godzin zegarowych (8 godzin lekcyjnych) to dużo jak na pracowników fizycznych, nieprzyzwyczajonych do spędzania kilku godzin w sali szkoleniowej

- można przeprowadzić wartościowe szkolenia w zakresie np. udzielania I pomocy w praktyce dla większej liczby osób jednocześnie lub połączyć moduł związany z bezpieczeństwem pożarowym z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji

- ułatwia to organizację pracy w przypadku np. zwiększonej ilości zamówień a w sytuacji, kiedy kończy się ważność szkolenia nie będzie możliwe dopuszczenie pracownika do pracy

- Pamiętajmy, że zgodnie z rozporządzeniem: "Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach."

Podsumowując,

- warto pamiętać o odpowiedniej wizualizacji zagrożeń - im bardziej interaktywne są szkolenia, tym łatwiej dotrzeć do odbiorców

- warto również prowadzić dyskusję, wciągać w dyskusję słuchaczy opierając się na ich wiedzy i doświadczeniu

- w przypadku osób kierujących pracownikami istotne jest pokazanie i przekazanie praktycznych rozwiązań problemów a nie odsyłać ich do przepisów i pozostawiać samych sobie

- pamiętajmy też, aby programy szkoleń oparte były o ocenę ryzyka zawodowego

- w przypadku firm zewnętrznych, warto przekazać przed szkoleniem wszystkie niezbędne informacje (takie jak np. procedury, zarządzenia, instrukcje, ocenę ryzyka zawodowego itp.), aby szkolenie było jak najbardziej praktyczne, dotykające problematyki bhp w zakładzie pracy, którego pracownicy są szkoleni.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Gaśnicę wynalazł w 1816 roku Anglik - George Manmby, komendant koszar w Yarmouth (miasto położone na wyspie Wight). Impulsem do jej stworzenia był pożar, którego był świadkiem i niemożność fachowego i szybkiego ugaszenia go.

Głównym elementem jego gaśnicy był metalowy walec, w którym znajdowała się woda wypuszczana pod wpływem sprężonego powietrza.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt