Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Wymagania dla pomieszczeń i stanowisk administracyjno - biurowych.

Wymagania dla pomieszczeń i stanowisk administracyjno - biurowych.

 
Spis treści
Wymagania dla pomieszczeń i stanowisk administracyjno - biurowych.
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Wymagania dla pomieszczeń biurowychObowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Za bezpieczną uznaje się taką pracę, której wykonywanie nie spowoduje zagrożenia zdrowia lub życia pracownika lub innej osoby. Z kolei praca higieniczna to praca pozbawiona wpływu negatywnych czynników na zdrowie pracownika.

Przepisami zobowiązującymi do organizowania bezpiecznej pracy w obiektach, w tym w pomieszczeniach, jest ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W odniesieniu do budynków i pomieszczeń pracy kodeks pracy stwierdza, że muszą one odpowiadać wymaganiom w zakresie bhp. Aby spełnić wymagania w zakresie warunków pracy, należy projektować i budować obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami bhp. Do podstawowych przepisów, które należy uwzględnić przy projektowaniu obiektów budowlanych lub przebudowywanych, należy zaliczyć:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych.
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,  procesów pracy oraz  pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Adresatem obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bhp w obiektach budowlanych i znajdujących się w nich pomieszczeniach w świetle przepisów kodeksu pracy jest pracodawca. Ustawodawca w art. 213 czyni również pracodawcę odpowiedzialnym za stan warunków pracy w obiektach budowanych lub przebudowywanych, zobowiązując go, aby obiekty te były wykonywane na podstawie projektów uwzględniających wymagania bhp. Użyty w przepisie zwrot "uwzględniających wymagania" oznacza, że obiekty i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy muszą odpowiadać nie tylko obowiązującym przepisom i normom, ale również zasadom bhp. Projekt musi dodatkowo uzyskać pozytywną opinię uprawnionych rzeczoznawców do spraw bhp.

Wymienione obowiązki i ewentualna odpowiedzialność nie kolidują z przepisami prawa budowlanego, gdzie ustawodawca w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane określa, że obiekt budowlany należy projektować, budować zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający m.in. bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska. Ciężar obowiązków i odpowiedzialności - jak już było powiedziane - za realizację obiektów budowlanych, gdzie będą zatrudnieni pracownicy, w świetle przepisów kodeksu pracy ponosi pracodawca.

W zakresie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i pomieszczenia pracy, konieczna jest ścisła synchronizacja nie tylko z prawem budowlanym, ale również z innymi przepisami. Budynki i pomieszczenia mają zapewniać niezbędne warunki zdrowotne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Stąd projekt powinien posiadać opinię nie tylko pod względem zgodności z wymogami bhp, ale również zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Treść art. 214 kodeksu pracy stanowi uzupełnienie regulacji wynikających z art. 213. Ustawodawca skupia się tu głównie na obowiązkach pracodawcy dotyczących pomieszczeń pracy, które powinny być odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Definicję pomieszczenia pracy, jak również pomieszczenia stałej i czasowej pracy zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe regulacje dotyczące między innymi wymaganych pomieszczeń pracy określono w § 14-24 tego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 prawa budowlanego, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Należy zwrócić uwagę, że przepisy kodeksu pracy w pewnym sensie zharmonizowane są z przepisami prawa budowlanego, zgodnie bowiem z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, a art. 64 zobowiązuje do prowadzenia dla każdego budynku "książki obiektu budowlanego". Książka ta stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Budynki, w których zorganizowano pomieszczenia pracy biurowej powinny być utrzymywane w sposób spełniający wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz muszą zapewniać odpowiednie warunki użytkowe i uwzględniać potrze by osób niepełnosprawnych.
W czasie ich użytkowania właściciel lub zarządca zobowiązany jest poddawać je kontroli okresowej: co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, instalacji narażonych na wpływy atmosferyczne, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Poprzez "pomieszczenie pracy" - rozumie się pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

  • łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
  • mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

"Pomieszczeniu stałej pracy", to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. "Pomieszczeniu czasowej pracy" - to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin. 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Żucie gumy, może nie wygląda estetycznie, ale dobrze robi pamięci. Poprzez żucie gumy tętno ulega przyspieszeniu o ok. 5 uderzeń na minutę, a to powoduje zwiększenie dopływu krwi do mózgu.

 

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt