Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Pyły palne w obiektywie Dyrektywy Atex 137 - część I

Pyły palne w obiektywie Dyrektywy Atex 137 - część I

 
Spis treści
Pyły palne w obiektywie Dyrektywy Atex 137 - część I
Strona 2
Wszystkie strony

Wstęp.

Tematyka wybuchowości pyłów palnych wydaje się być wiedzą tylko dla głęboko wtajemniczonych. Nie ulega jednak wątpliwości, że znaczna cześć stanowisk pracy związana jest właśnie z tworzeniem się pyłowych atmosfer wybuchowych. Jak więc podejść do kompleksowej oceny ryzyka skoro zarówno sama dyrektywa Atex 137 jak i wytyczne do niej, w bardzo małym stopniu opisują problematykę wybuchowości pyłów palnych.

Kluczowym elementem dla wykonania oceny ryzyka, jest ocena zagrożenia wybuchem przeprowadzona w myśl postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). W niniejszym artykule, opisana zostanie metodologia postępowania przy ocenie zagrożenia wybuchem pomieszczeń, która posłuży do wykonania oceny ryzyka na stanowiskach pracy. Druga część w kolejnym numerze PROMOTORA zostanie poświęcona analizie źródeł zapłonu oraz ocenie skutków wybuchu.

Mając na uwadze wymagania dla "Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem", określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 z późn. zmianami) należy podać:

 1. Informację o identyfikacji atmosfer wybuchowych oraz ocenę ryzyka wystąpienia
  wybuchu.
 2. Informację o podjętych odpowiednich środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożeń wybuchem, sporządzoną w formie zestawienia.
 3. Wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją.
 4. Deklarację, że stanowiska pracy, narzędzia pracy, a także urządzenia zabezpieczające
  i alarmujące są zaprojektowane, używane i konserwowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Identyfikacja atmosfer wybuchowych.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem pyłów palnych, powinna zostać wykonana zgodnie z PN-EN 61241-10:2005 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych -- Część 10: Klasyfikacja obszarów, w których mogą być obecne pyły palne. Ponadto każdorazowo przed wykonaniem klasyfikacji, należy uwzględnić szczególne właściwości pyłów, które mają znaczący wpływ na powstawanie atmosfer wybuchowych. Należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zwiększenie zawilgocenia pyłu zmniejsza jego wybuchowość. Pyły zawierające ponad 15 % wilgoci wykazują znacznie mniejsze skłonności do wybuchu. Pyły zawierające ponad 30 % wilgotności nie stwarzają zagrożenia wybuchowego.
 2. Od rozdrobnienia pyłu zależy wielkość jego powierzchni przypadającej na jednostkę masy, a o za tym idzie - prędkość reagowania pyłu z tlenem. Im pył jest drobniejszy, tym jest bardziej wybuchowy. Za najgroźniejszy pod tym względem uznaje się pył o ziarnach mniejszych niż 75 mikrometrów. Pyły o rozmiarach cząstek ponad 500 mikrometrów praktycznie nie stwarzają zagrożenia wybuchowego.

Klasyfikacja stref przedstawią się następująco:

 

Strefa 20 - przestrzeń, w której pył palny w postaci chmury występuje stale lub często podczas normalnych warunków pracy, w ilościach wystarczających do utworzenia mieszaniny pyłowo-powietrznej oraz gdzie może się utworzyć warstwa pyłu o niekontrolowanej i nadmiernej grubości.

Strefa 21 - przestrzeń, w której istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia pyłu palnego podczas normalnych warunków pracy w ilościach, które są w stanie utworzyć mieszaninę pyłowo-powietrzną.

Strefa 22 - przestrzeń, w której chmury pyłu palnego mogą występować rzadko i utrzymywać się tylko przez krótki okres lub gdzie występować mogą warstwy pyłu palnego podczas nienormalnych warunków pracy i powodować mieszaniny pyłowo-powietrzne.

 

W tabeli 1 przedstawiono ogólne zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla pyłów palnych.

Stopień źródła emisji

Strefa zagrożenia wybuchem dla pyłów emitowanych do otoczenia.

Strefa zagrożenia wybuchem dla warstw pyłu o kontrolowanej grubości

Często rozpylana

Rzadko rozpylana

Ciągłe (wokół źródła)

20

21

22

Pierwotne (podstawowe)

21

21

22

Wtórne (drugorzędne)

22

21

22

Tabela 1. Zasady kwalifikacji stref zagrożenia wybuchowego dla pyłów emitowanych do otoczenia i dla pyłów osiadłych.

Kolejnym istotnym elementem na poziomie identyfikacji zagrożeń, będzie ustalanie palnych i wybuchowych właściwości poszczególnych pyłów. Nie będzie to zadanie łatwe, ze względu na brak danych literaturowych oraz brak szczegółowych informacji w kartach charakterystyk. W poniższym zestawieniu, zaprezentowano właściwości niektórych spotykanych  pyłów.

pył palny

Tabela 2.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Częsta jazda na rowerze sprzyja impotencji u mężczyzn. Ale u kobiet może również powodować zaburzenia, np. mniejsze odczuwania bodźców seksualnych w narządach płciowych - sugerują badania opublikowane przez "The Journal of Sexual Medicine".

Dr Marsha K. Guess z Yale School of Medicine wyjaśnia, że u mężczyzn podczas jazdy rowerem dochodzi do ucisku nerwów oraz naczyń krwionośnych prostaty, co sprzyja zaburzeniom erekcji. We wcześniejszych badaniach dr Steven M. Schrader z National Institute for Occupational Safety and Health zauważył, że często występują one u policjantów patrolujących dzielnice miast rowerami.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt