Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP - Strona 5

Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP - Strona 5

 
Spis treści
Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP
Obowiązki pracodawcy wobec PIP
Algorytm postępowania
Druki używane wg obowiązujących przepisów dotyczących choroby zawodowej:
II. Obowiązki wynikające z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy:
Wszystkie strony

II. Obowiązki wynikające z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy:

 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu /Dz. U. Nr 84, poz. 906/.

Ustawa ta określa szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru osunięcia się ziemi lub działania innego żywiołu.

Przy właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej działa, powołany przez ten organ, Zespół Opiniowania Dokumentacji, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu właściwych miejscowo organów:

 1. nadzoru budowlanego,

 2. Inspekcji Sanitarnej,

 3. Inspekcji Ochrony Środowiska,

 4. Państwowej Inspekcji Pracy,

 5. Państwowej Straży Pożarnej,

 6. Służby Ochrony Zabytków,

 7. administracji geodezyjnej i kartograficznej,

 8. nadzoru górniczego, na terenach górniczych.

Zespół opiniuje projekty architektoniczno-budowlane i zgłoszenia, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych /Dz.U. Nr 55, poz. 236 z późn. zmian./.

Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniem w wyżej wymienionych sprawach określonych w art. 1 ustawy, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.

Zgodnie z art. 8 ustawy, pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając jednocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy /Dz.U. Nr 35, poz. 163 z późn. zmian./

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mających na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe /wydziałowe/ księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy na podstawie ustaleń własnych, oddziałowego /wydziałowego/ lub grupowego społecznego inspektora pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy, w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień.

Artykuł 11 ust. 2 natomiast stanowi, że w razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, zakładowy społeczny inspektor pracy występuje do kierownika zakładu pracy o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w wypadku niepodjęcia odpowiednich działań wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowego organizacje związkowe.

Kierownik zakładu pracy może wnieść sprzeciw od zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy do właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Sprzeciw od zalecenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zalecenia, a od zalecenia dotyczącego natychmiastowego usunięcia zagrożenia oraz wstrzymania pracy danego urządzenia - niezwłocznie.

W razie wniesienia sprzeciwu inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wydaje decyzję lub podejmuje inne środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy.

Publikacja: Hubert Bogusławski
OIP Gdańsk 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Na noworleańskim zjeździe American Society for Microbiology poinformowano, iż noszone przez lekarzy krawaty mogą sprzyjać przenoszeniu chorobotwórczych bakterii.
 
Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt