Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Szkolenia dla pracowników wysokościowych Częstochowa

Reklama
Start BHP BHP Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP - Strona 4

Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP - Strona 4

 
Spis treści
Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP
Obowiązki pracodawcy wobec PIP
Algorytm postępowania
Druki używane wg obowiązujących przepisów dotyczących choroby zawodowej:
II. Obowiązki wynikające z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy:
Wszystkie strony

Druki używane wg obowiązujących przepisów dotyczących choroby zawodowej:

 1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - link

 2. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej - link

 3. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - link

 • art. 24111 §2 pkt 2 k.p. - rejestracja w OIP ZUZP i protokołów dodatkowych do ZUZP.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwego okręgowego inspektora pracy. Układ ten zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez jedną ze storn układu. Jeżeli postanowienia układu są niezgodne z prawem, organ uprawniony do jego rejestracji może :

 1. za zgodą stron układu wpisać układ do rejestru bez tych postanowień

 2. wezwać strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w terminie 14 dni.

Jeżeli strony układu nie wyrażą zgody na wpisanie układu do rejestru bez postanowień niezgodnych z prawem lub nie dokonają w terminie odpowiednich zmian w układzie, organ uprawniony do rejestracji układu odmawia jego rejestracji.

W ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o odmowie rejestracji przysługuje stronom układu zakładowego odwołanie do właściwego dla siedziby pracodawcy sądu rejonowego - sądu pracy. Przepisy dotyczące rejestracji z.u.z.p. stosuje się odpowiednio do rejestracji protokołów dodatkowych do z.u.z.p.

 • art. 2001 §3 k.p. - zatwierdzanie przez inspektora pracy określonego przez pracodawcę wykazu lekkich prac, przy których młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

Zgodnie z art. 2001 §1 k.p. młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego

Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204, tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200, poz. 2047, ze zm.).

Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu. ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie.

Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Gaśnicę wynalazł w 1816 roku Anglik - George Manmby, komendant koszar w Yarmouth (miasto położone na wyspie Wight). Impulsem do jej stworzenia był pożar, którego był świadkiem i niemożność fachowego i szybkiego ugaszenia go.

Głównym elementem jego gaśnicy był metalowy walec, w którym znajdowała się woda wypuszczana pod wpływem sprężonego powietrza.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt