Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Szkolenia BHP w firmie - kilka przydatnych rad i rozwiązań

Szkolenia BHP w firmie - kilka przydatnych rad i rozwiązań

 

BHP - porady

W artykule "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy" opisałem w sposób ogólny główne problemy związane ze skutecznym zarządzaniem tematyka BHP w firmie. Ten artykuł chciałbym poświęcić szkoleniom w zakresie BHP.

Jak napisałem w ww. artykule "Myślę, ze każdy zgodzi się ze mną, że szkolenia bhp to w większości przypadków - zło konieczne dla wielu pracowników", dlaczego? Dlatego, że edukacja w zakresie bhp to:


  • oparcie tylko o obowiązkowe (zapisane w rozporządzeniu) elementy,
  • brak praktycznych informacji i przekazanie w poszczególnych modułach tylko zapisów poszczególnych rozporządzeń bez ich praktycznego objaśnienia
  • brak ciekawych filmów i ilustracji, którą zdecydowanie bardziej działają na wyobraźnię niż sam tekst?

Czy tak musi być? Odpowiedź znajdziecie w treści.

Na początek przyjrzyjmy się podstawowym zagadnieniom prawnym regulującym szkolenia w zakresie BHP, a są to:

Rozdział VIII Kodeksu Pracy "Szkolenie" oraz rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Należy również pamiętać o Art. 304 Kodeksu Pracy który, odwołując się do Art. 208 § 3 mówi, że: "Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071".

Ważna informacja zawarta jest również w § 2. 2. "Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy "- "W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem."

Oba ww. akty prawne nakładają więc obowiązki przeszkolenia osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy i pracowników zatrudnionych przez innego pracodawcę. Forma tego szkolenia nie jest nigdzie określona. Dobrą praktyką, często stosowaną w takim przypadku jest natomiast wykorzystanie pkt. 4 "Instruktaż stanowiskowy".

Więcej nt. Zarządzania podwykonawcami na terenie naszego zakładu pracy znajdziecie w naszym artykule
"Jak skutecznie zarządzać podwykonawcami na terenie naszego zakładu pracy?"

Wróćmy jednak do szkoleń dla naszych pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

Przepisy nakładają obowiązek przeprowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych. Szkolenia wstępne dzielą się natomiast na instruktaż ogólny i stanowiskowy:

"Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasobu wiedzy i umiejętności zapewniające właściwa realizację programu instruktażu".

Najczęściej szkolenia prowadzone są przez Specjalistów ds. BHP zatrudnionych w firmie lub Specjalistów z zewnątrz. Niebezpieczeństwo zatrudniania Specjalistów wyłącznie do prowadzenia szkoleń bhp "z zewnątrz" polega na tym, że osoby te szkoląc pracowników wielu firm nie mają dostatecznej wiedzy n/t zagrożeń występujących w danym, konkretnym zakładzie pracy, nie znają jego specyfiki a szkolenia przeprowadzane są schematycznie, tj. w taki sam sposób zarówno dla pracowników biurowych jak i pracowników produkcyjnych.

Brak jest również często odpowiedniej wizualizacji zagrożeń. Bardzo często pracownicy nie zdają sobie sprawy lub nie potrafią wyobrazić sobie konsekwencji swoich zachowań i dopiero po zobrazowaniu ich zrozumieją i zapamiętają omawiane zagrożenia.

W zasobach Internetu wiele jest filmów, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu takich szkoleń:

http://especjalista.com/art/filmy-szkoleniowe

http://especjalista.com/art/filmy

Zachęcam również do skorzystania z materiałów zawartych na naszym portalu:

http://znamibezpiecznie.pl/ppoz

http://znamibezpiecznie.pl/uniwersalne/pierwsza-pomoc/366-film-instruktazowy-pierwsza-pomoc-bls"http://znamibezpiecznie.pl/uniwersalne/pierwsza-pomoc/366-film-instruktazowy-pierwsza-pomoc-bls

Istotną sprawą jest również to, że podczas szkoleń nie prowadzi się ze słuchaczami otwartej dyskusji, stawiając się (jako wykładowcę) w pozycji osoby mającej wiedzę dużo większą niż słuchacze, a to duży błąd, zamykający nam w znacznym stopniu możliwość dotarcia do pracownika. Osoby dorosłe podchodzą bardzo krytycznie i praktycznie do przekazywanych im informacji. Ponadto, osoby dorosłe nie lubią krytyki (bo kto z nas lubi) stąd jedynie krytykowanie ich zachowań może zakończyć się tym, że utracimy zainteresowanie z ich strony podczas szkolenia.

Zakres szkolenia, jak wszystko z resztą począwszy od procedur, auditów, kontroli itp. aż po szkolenia powinien być oparty o ocenę ryzyka zawodowego. Wg moich obserwacji często brakuje tu elementów związanych z bezpieczeństwem drogowym, szczególnie w przypadku pracowników administracyjno - biurowych gdzie bardzo często ryzyko związane z ruchem drogowym jest największym zagrożeniem. Przykład takiego modułu możecie znaleźć tutaj: pobierz plik (dla zalogowanych)

"Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego."

Wiele kontrowersji budzi tu zapis mówiący o "przeszkoleniu w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego". Często stosuje się tu odwołanie do ramowego programu szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - w  którym jednym z elementów jest "Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy"

Z praktycznego punktu widzenia nie pozostawiłbym osób kierujących pracownikami samych sobie i przygotowałbym krótki konspekt, prezentację, na której mogliby się wzorować przeprowadzając instruktaż z pracownikami. Przykład takiej prezentacji (dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych) znajdziesz tutaj: pobierz plik (dla zalogowanych)

Należy też pamiętać, aby poinstruować osobę/osoby przeprowadzające instruktaż, że najskuteczniejszą formą przeprowadzenia tego instruktażu jest omawianie z pracownikiem zagrożeń podczas omawiania zakresu obowiązków, jakie pracownika dotyczą. Mówienie "na sucho" o zagrożeniach i bezpieczeństwie na pewno nie zda egzaminu. Tak jak wspomniałem w ww. artykule, tematyka bhp musi być integralnym elementem procesów pracy a nie oderwanym od rzeczywistości elementem machiny administracyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa.

Szkolenia okresowe:

Przeprowadzane są w dwojaki sposób:

- przez firmy zewnętrzne

- na miejscu przez Specjalistę ds. BHP. W tym miejscu warto poświęcić uwagę na kwestie nurtujące wielu Specjalistów BHP, którzy odwołują się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzanie szkoleń okresowych nie należy do zakresu działania służby bhp. W praktyce jednak, myślę że wszyscy się z tym zgodzimy - kto jak nie Specjalista ds. BHP zatrudniony w zakładzie pracy zna bardziej swój zakład pracy, pracowników i problemy w zakresie bhp?

W przypadku prowadzenia szkolenia okresowego przez "zakładowego" Specjalistę ds. BHP, na zakładzie pracy ciąży obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej:

"Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniają:

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń."

Przykłady dokumentów wraz z programami szkoleń znajdziecie tutaj: http://especjalista.com/art/dokumenty-pomocnicze-szkolenia-bhp-

Bardzo często ze względu na wymagania prawne czas trwania szkolenia okresowego wiąże się z niedostępnością pracownika przez cały dzień. Rozwiązaniem może być szkolenie modułowe, tj. takie gdzie szkolenie rozciągniemy w czasie np. kilku miesięcy. Co daje nam takie rozwiązanie?

- pracownicy nie są zmęczeni/znużeni takim szkoleniem - 6 godzin zegarowych (8 godzin lekcyjnych) to dużo jak na pracowników fizycznych, nieprzyzwyczajonych do spędzania kilku godzin w sali szkoleniowej

- można przeprowadzić wartościowe szkolenia w zakresie np. udzielania I pomocy w praktyce dla większej liczby osób jednocześnie lub połączyć moduł związany z bezpieczeństwem pożarowym z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji

- ułatwia to organizację pracy w przypadku np. zwiększonej ilości zamówień a w sytuacji, kiedy kończy się ważność szkolenia nie będzie możliwe dopuszczenie pracownika do pracy

- Pamiętajmy, że zgodnie z rozporządzeniem: "Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach."

Podsumowując,

- warto pamiętać o odpowiedniej wizualizacji zagrożeń - im bardziej interaktywne są szkolenia, tym łatwiej dotrzeć do odbiorców

- warto również prowadzić dyskusję, wciągać w dyskusję słuchaczy opierając się na ich wiedzy i doświadczeniu

- w przypadku osób kierujących pracownikami istotne jest pokazanie i przekazanie praktycznych rozwiązań problemów a nie odsyłać ich do przepisów i pozostawiać samych sobie

- pamiętajmy też, aby programy szkoleń oparte były o ocenę ryzyka zawodowego

- w przypadku firm zewnętrznych, warto przekazać przed szkoleniem wszystkie niezbędne informacje (takie jak np. procedury, zarządzenia, instrukcje, ocenę ryzyka zawodowego itp.), aby szkolenie było jak najbardziej praktyczne, dotykające problematyki bhp w zakładzie pracy, którego pracownicy są szkoleni.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

W 1977 roku Chicago, jako pierwsza większa metropolia, miało możliwość zlokalizowania miejsca, z którego dzwoni osoba zgłaszająca. Technologia ?udoskonalonego 911? umożliwia zlokalizowanie osoby dzwoniącej i na podstawie informacji pochodzących od dostawcy usług telefonicznych wyświetlenie danych na ekranie komputera u dyspozytora. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie nawet bardzo szczegółowych informacji (np. o numerze wewnętrznym w biurze); pomaga to służbom pracującym w terenie zlokalizować dzwoniąca osobę. Taki system jest dzisiaj rozpowszechniony w wielu miejskich i podmiejskich obszarach.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt