Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Jak skutecznie zarządzać podwykonawcami na terenie naszego zakładu pracy?

Jak skutecznie zarządzać podwykonawcami na terenie naszego zakładu pracy?

 

Zarządzanie podwykonawcamiWykonywanie prac na terenie innego pracodawcy reguluje art 208 Kodeksu Pracy, który mówi:

§ 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

 1. współpracować ze sobą,
 2. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 3. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
 4. informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 3. Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071.

A mowa jest o tym, że:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
 3. pracownikach wyznaczonych do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

 1. imię i nazwisko,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę na zapis:

Art. 208 § 3 Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071.

Zapis ten oznacza, że informacje opisane w art. 2071 kodeksu pracy powinny zostać przekazane przez pracodawcę na którego terenie wykonywane są prace innemu pracodawcy, który wykonuje te prace a ten dopiero przekazuje te informacje swoim pracownikom. W praktyce jednak, zwłaszcza w zakładach pracy gdzie wdrożone są systemy zarządzania informacje te przekazywane są bezpośrednio pracownikom podwykonawcy przez wyznaczonego pracownika zakładu pracy na terenie którego wykonywane są prace.

Ciekawy zapis znajdziemy również w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, który mówi, że:

§ 2. 2. "W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem."

Najskuteczniejszym rozwiązaniem w tym przypadku jest wyznaczenie koordynatora po stronie pracodawcy na którego terenie wykonywane są prace, ze względu na jego dużą wiedzę o zagrożeniach występujących na terenie zakładu pracy jak i znajomość specyfiki zakładu, który bezpośrednio przekaże pracownikom firmy podwykonawczej informacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie zmienia to faktu że zgodnie z tym zapisem: "Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom." oraz artykułem 207 Kodeksu Pracy to "Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy".

Zwróćmy jednak uwagę, że art 207 KP działa w tym wypadku w obie strony, tzn. że pracodawca musi również zadać o to, żeby prace wykonywane przez innych pracowników lub podwykonawców nie stwarzały bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla jego pracowników, a więc generalnie mówiąc "organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy" (§2 pkt. 1 art. 207 KP).

Odpowiedzialność pracodawcy na terenie którego zatrudnieni są inni pracownicy na podstawie umów cywilno - prawnych a więc również np. firmy jednoosobowe usankcjonowane jest w art. 304. § 1. Kodeksu Pracy:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami.

§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

1) na innej podstawie niż stosunek pracy,

2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

§ 4. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.

W praktyce, najlepiej jest aby wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (np. badania lekarskie, szkolenia, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) określone zostały w umowie cywilno- prawnej, np. jako załącznik.

Przykład znajdziecie tutaj:

pobierz plik (dla zalogowanych)

Ciekawy zapis znajdziemy natomiast w art Art. 3044, w którym mowa jest o odzieży roboczej i środkach ochrony indywidualnej przydzielanym osobom innym niż pracownicy i wykonującym krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne.

"Pracodawca jest obowiązany przydzielać niezbędną odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności".

W tym przypadku, obowiązek dostarczenia odzieży roboczej ciąży na pracodawcy na terenie którego wykonywana jest praca.

Interpretacja ta została potwierdzona przez Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

pobierz plik (dla zalogowanych)

W związku z tym dobrze jest mieć przygotowaną przy wejściu do stref gdzie wymagana jest odziez robocza i/lub środki ochrony indywidualnej komplety które będzie można przekazać podwykonawcom lub gościom. Należy zwrócić uwagę, że w ww. zapisie jest mowa o krótkotrwałych pracach, tj. pracach które w potocznym rozumieniu trwają maksimum kilka godzin i najczęściej nie są potwierdzone umową a jedynie np. zleceniem ustnym czy mailowy. W pozostałych przypadkach, wtedy kiedy podpisujemy umowę cywilno-prawną lub kontrakt warto pamiętać o zawarciu stosownych regulacji w zakresie bhp.

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań regulujących prace na terenie naszego zakładu pracy przez osoby lub firmy niebędące naszymi pracownikami jest stworzenie odpowiednich procedur. W przypadku firm które mają wdrożone systemu zarządzania, np. PN-N-18001 procedury takie stają się czesto integralnym elementem wewnętrznej dokumentacji. W przypadku polskiej normy jest tu mowa o wprowadzeniu metod skutecznej komunikacji w zakresie informowania się o zagrożeniach i monitorowaniu działań podwykonawcy.

Poniżej przedstawiamy przykładową procedurę i pozwolenia które ułatwią Wam wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych.

pobierz plik (dla zalogowanych)

Niektóre firmy stosują dodatkowo "przewodniki dla podwykonawców" (por. http://www.ciop.pl/27862.html ) i/lub kwestionariusze
pobierz plik (dla zalogowanych)

wypełniane przez podwykonawcę na etapie przetargu. Jest to równiez element, który zwiazany jest z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W normie jest mowa o uwzględnianiu kryteriów dotyczących bhp na etapie wyboru podwykonawcy oraz o zapewnieniu że standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w naszej organizacji zostaną spełnione również przez podwykonawców.

Warto tu wspomnieć, że najskuteczniejszym rozwiązaniem jest połączenie tych 3 metod tj. kwestionariusza dla podwykonawcy i pre selekcji na etapie przetargu, przewodnika dla podwykonawcy oraz wdrożenie odpowiednich procedur nadzoru, z naciskiem na ten ostatni element ponieważ żaden przewodnik, nawet najlepszy czy odpowiednia preselekcja nie zastąpi nam odpowiedniego nadzoru zwłaszcza w czasach, gdzie rotacja pracowników w firmach jest stosunkowo wysoka a liczba zagrożeń różna w zależności od prowadzonej działalności.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Aspiryna przyjmowana w niewielkiej dawce zapobiega rakowi i zmniejsza ryzyko przerzutów - informuje pismo The Lancet". Trzy nowe badania po raz kolejny wskazują na przeciwnowotworowe działanie aspiryny. Wbrew wcześniejszym analizom, które wskazywały na ochronne działanie aspiryny dopiero po 10 latach jej przyjmowania, prof. Peter Rothwell z Oxford University (W. Brytania) wykazał, że taki efekt może wystąpić już po trzech lub pięciu latach. Tak wynika z analizy 51 badań obejmujących ponad 77 000 pacjentów. Co więcej, wydaje się, że aspiryna zapobiega przerzutom nowotworów.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt