Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP - Strona 2

Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP - Strona 2

 
Spis treści
Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP
Obowiązki pracodawcy wobec PIP
Algorytm postępowania
Druki używane wg obowiązujących przepisów dotyczących choroby zawodowej:
II. Obowiązki wynikające z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy:
Wszystkie strony

Obowiązki pracodawcy wobec PIP

I. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy:

 • art. 207 §2 pkt 3 k.p. - obowiązek wykonywania nakazów i wystąpień

W myśl tego przepisu pracodawca ma obowiązek zapewnienia wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Do organów tych zalicza się między innymi Państwowych Inspektorów Pracy działających w oparciu o ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy /Dz. U. nr 89, poz. 589/.

Nie wykonanie w wyznaczonym terminie nakazu inspektora pracy stanowi w myśl art. 283 §2 pkt 7 k.p. wykroczenie przeciwko prawom pracownika i grozi odpowiedzialnością karną do wysokości 30.000 zł. grzywny. Nie wykonanie przez pracodawcę obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi nałożonego przez inspektora pracy w drodze nakazu, spowodować może również wszczęcie wobec pracodawcy postępowania egzekucyjnego w celu przymuszenia wykonania tych obowiązków w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. w postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tj. Dz.U. z 2005r, nr 229, poz. 1954 z późn. zmian./.

 • art. 209 §1 i 2 k.p. - zgłoszenie rozpoczęcia działalności do PIP

Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego okręgowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obowiązek taki ciąży także na pracodawcy w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Zgłoszenia można także dokonywać drogą elektroniczną --> ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE PRACODAWCY

 • art. 234 §2 k.p. - zawiadomienie PIP o śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku przy pracy

W myśl tego przepisu pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Brak powiadomienia stanowi w myśl art. 283 §2 pkt 6 k.p. wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

 • art. 235 § 1,2 oraz 3 k.p. - zawiadomienie PIP o rozpoznaniu choroby zawodowej i podejrzeniu o taką chorobę

Zgodnie z art. 235 k.p. pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek, o którym mowa w art. 235 § 1 k.p., dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6. a także w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

 1. lekarz,

 2. lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta

- kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Ponadto zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

 1. ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 2. przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,

 3. zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Za choroby zawodowe uważa się choroby określone przepisami w Ustawie z dnia 22 maja 2009r o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2009r., nr 105, poz.869)

Art. 2351 k.p. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Aspiryna przyjmowana w niewielkiej dawce zapobiega rakowi i zmniejsza ryzyko przerzutów - informuje pismo The Lancet". Trzy nowe badania po raz kolejny wskazują na przeciwnowotworowe działanie aspiryny. Wbrew wcześniejszym analizom, które wskazywały na ochronne działanie aspiryny dopiero po 10 latach jej przyjmowania, prof. Peter Rothwell z Oxford University (W. Brytania) wykazał, że taki efekt może wystąpić już po trzech lub pięciu latach. Tak wynika z analizy 51 badań obejmujących ponad 77 000 pacjentów. Co więcej, wydaje się, że aspiryna zapobiega przerzutom nowotworów.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt