Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP - Strona 2

Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP - Strona 2

 
Spis treści
Uwaga pracodawco - obowiązki wobec PIP
Obowiązki pracodawcy wobec PIP
Algorytm postępowania
Druki używane wg obowiązujących przepisów dotyczących choroby zawodowej:
II. Obowiązki wynikające z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy:
Wszystkie strony

Obowiązki pracodawcy wobec PIP

I. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy:

 • art. 207 §2 pkt 3 k.p. - obowiązek wykonywania nakazów i wystąpień

W myśl tego przepisu pracodawca ma obowiązek zapewnienia wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Do organów tych zalicza się między innymi Państwowych Inspektorów Pracy działających w oparciu o ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy /Dz. U. nr 89, poz. 589/.

Nie wykonanie w wyznaczonym terminie nakazu inspektora pracy stanowi w myśl art. 283 §2 pkt 7 k.p. wykroczenie przeciwko prawom pracownika i grozi odpowiedzialnością karną do wysokości 30.000 zł. grzywny. Nie wykonanie przez pracodawcę obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi nałożonego przez inspektora pracy w drodze nakazu, spowodować może również wszczęcie wobec pracodawcy postępowania egzekucyjnego w celu przymuszenia wykonania tych obowiązków w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. w postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tj. Dz.U. z 2005r, nr 229, poz. 1954 z późn. zmian./.

 • art. 209 §1 i 2 k.p. - zgłoszenie rozpoczęcia działalności do PIP

Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego okręgowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obowiązek taki ciąży także na pracodawcy w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Zgłoszenia można także dokonywać drogą elektroniczną --> ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE PRACODAWCY

 • art. 234 §2 k.p. - zawiadomienie PIP o śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku przy pracy

W myśl tego przepisu pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Brak powiadomienia stanowi w myśl art. 283 §2 pkt 6 k.p. wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

 • art. 235 § 1,2 oraz 3 k.p. - zawiadomienie PIP o rozpoznaniu choroby zawodowej i podejrzeniu o taką chorobę

Zgodnie z art. 235 k.p. pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek, o którym mowa w art. 235 § 1 k.p., dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6. a także w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

 1. lekarz,

 2. lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta

- kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Ponadto zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

 1. ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 2. przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,

 3. zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Za choroby zawodowe uważa się choroby określone przepisami w Ustawie z dnia 22 maja 2009r o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2009r., nr 105, poz.869)

Art. 2351 k.p. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

W 1977 roku Chicago, jako pierwsza większa metropolia, miało możliwość zlokalizowania miejsca, z którego dzwoni osoba zgłaszająca. Technologia ?udoskonalonego 911? umożliwia zlokalizowanie osoby dzwoniącej i na podstawie informacji pochodzących od dostawcy usług telefonicznych wyświetlenie danych na ekranie komputera u dyspozytora. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie nawet bardzo szczegółowych informacji (np. o numerze wewnętrznym w biurze); pomaga to służbom pracującym w terenie zlokalizować dzwoniąca osobę. Taki system jest dzisiaj rozpowszechniony w wielu miejskich i podmiejskich obszarach.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt