Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Czasookresy pomiarów elektrycznych maszyn i urządzeń technicznych

Czasookresy pomiarów elektrycznych maszyn i urządzeń technicznych

 

Czasookresy pomiarów elektrycznych BHPW obecnym stanie prawnym brak jest precyzyjnych wymagań dotyczących czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych. Obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym przeprowadzenia badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5 ? letnich jest art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 18 poz. 97). Przedmiotowy przepis odnosi się jednak do samego obiektu budowlanego i nie dotyczy urządzeń znajdujących i eksploatowanych w pomieszczeniach budynku.

 

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), urządzenia i instalacje energetyczne powinny być eksploatowane tylko przez upoważnionych pracowników z zachowaniem postanowień określonych w instrukcjach eksploatacji. W instrukcji takiej pracodawca winienie określić częstotliwość wykonywania okresowych pomiarów elektrycznych dla poszczególnych urządzeń technicznych biorąc pod uwagę m.in. warunki środowiskowe, w których pracują.

W zakresie urządzeń transportu bliskiego np. suwnic, wciągarek i wciągników, w § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) zapisano, że eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie:

1) pomiarów rezystancji izolacji:

a) nie rzadziej niż raz w roku - dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów,

b) nie rzadziej niż raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a;

2) pomiarów rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

a) nie rzadziej niż raz w roku - dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych, gorących lub z wyziewami żrącymi,

b) nie rzadziej niż raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a.

Niezależnie od pomiarów, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane także pomiary każdorazowo po wprowadzeniu zmian lub wykonaniu prac w instalacji elektrycznej, przestawieniu i zmontowaniu UTB na nowym miejscu oraz we wszystkich przypadkach, gdy możliwe jest przypuszczenie, że stan izolacji lub ochrony przeciwporażeniowej uległ pogorszeniu lub wystąpiły uszkodzenia.

Racjonalne wymagania dotyczące czasokresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych, które można wykorzystać przy tworzeniu instrukcji eksploatacji, określa opracowanie pt: ?Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych? COBR Elektromontaż, Warszawa 1999 r. Przy opracowywaniu zaleceń podanych w poniższej tabeli uwzględniono zarówno wymagania Prawa budowlanego, jak i wpływ warunków środowiskowych.

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy sprawdzaniami

rezystancji izolacji

skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej

1.

O wyziewach żrących

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

2.

Zagrożone wybuchem

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

3.

Otwarta przestrzeń

nie rzadziej niż co 5 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

4.

Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i przejściowo wilgotne 75 do 100%

nie rzadziej niż co 5 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

5.

Gorące o temperaturze powietrza
ponad 35oC

nie rzadziej niż co 5 rok

nie rzadziej niż co 1 rok

6.

Zagrożone pożarem

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 rok

7.

Stwarzające zagrożenie
dla ludzi (ZL I, ZL II i ZL III)

nie rzadziej niż co 1 rok

nie rzadziej niż co 5 rok

8.

Zapylone

nie rzadziej niż co 5 rok

nie rzadziej niż co 5 rok

9.

Pozostałe nie wymienione w p. 1-8

nie rzadziej niż co 5 rok

nie rzadziej niż co 5 rok

Czasokresów określonych w tabeli nie należy traktować jako wymagań obowiązujących, a jedynie jako zalecenia. Ustalając czasookresy pomiarów elektrycznych eksploatowanych w zakładzie urządzeń należy wziąć pod uwagę również wytyczne zawarte w dokumentacji techniczno ? ruchowej, Polskich Normach oraz szeroko pojętą wiedzę techniczną i praktykę inżynierską.

 

Waldemar Korczak - starszy inspektor pracy
Okręgowa Inspekcja Pracy w Katowicach

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Peninsula College of Medicine & Dentistry (PCMD) w Wielkiej Brytanii wydają się popierać tezę, że kontrola ciśnienia tętniczego powinna być wykonywana na obu rękach.

Choć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ciśnienie powinno być mierzone na obu rękach, ankiety przeprowadzone wśród lekarzy ujawniły, że nie robią oni tego zbyt często. 
"Nasze wyniki wskazują, że różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym na prawej i lewej ręce wynosząca 10 mmHg może pomóc w identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają dalszej oceny stanu naczyń krwionośnych" - powiedział dr Christopher Clark, prowadzący badania. Różnicę tę naukowcy wiążą z chorobami naczyń obwodowych. Przebiegają one zwykle bezobjawowo, ale mogą prowadzić do zwężenia lub niedrożności tętnic. Natomiast rozbieżność wynosząca 15 mmHg może świadczyć o ryzyku chorób naczyń mózgowych, a także o zwiększonym o 70 proc. ryzyku zgonu z powodu chorób układu krążenia. Nie jest przy tym istotne, na której ręce wartość ciśnienia jest wyższa. 

Źródło: Lancet 2012, doi:10.1016/S0140-6736(11)61710-8.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt