Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 2) - Strona 3

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 2) - Strona 3

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 2)
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

 

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Uprawnienia inspektora pracy, wykonywane w czasie kontroli reguluje ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy[9].

W toku postępowania kontrolnego prowadzonego wobec podmiotu wykonującego prace budowlane inspektor pracy ma prawo:

 • swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego,
 • przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy,
 • żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione, albo osób, które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą.
 • analizowania dokumentów związanych z osobami wykonującymi pracę w firmie,
 • sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia,
 • przesłuchiwania wszystkich osób mających informację w sprawach, które prowadzi inspektor pracy.

 

W trakcie przesłuchań inspektor pracy korzysta z takich samych uprawnień jak policja, to znaczy osoba przesłuchiwana zeznaje pod odpowiedzialnością karną i zostaje pouczona o możliwości złożenia wniosku o objęcie tajemnicę treści przesłuchania.

 

Postępowanie wykroczeniowe:

 

Za naruszenia dotyczące czasu pracy inspektor pracy ma prawo:

 • ukarać karą grzywny w drodze mandatu - od 1.000 złotych do 2.000 złotych,
 • ukarać karą grzywny w drodze mandatu - od 1.000 złotych do 5.000 złotych - w przypadku "recydywy", to jest w razie, gdy osoba odpowiedzialna otrzymała poprzednio już 2 mandaty za takie samo wykroczenie z Kodeksu pracy,
 • skierować wniosek do sądu karnego, w których sąd może wymierzyć karę grzywny w kwocie od 1.000 złotych do 30.000 złotych.

 

W przypadku naruszenia przepisów czasu skutkujących wykroczeniem inspektor pracy ma prawo udzielić osobie winnej środka wychowawczego, to jest: ostrzeżenia, pouczenia bądź zwrócenia uwagi. Postępowanie takie wszczynane jest w związku z:

 • niską społeczną szkodliwością czynu ,
 • rodzajem, rozmiarem i liczną bądź osobami, których dotyczyła szkoda,
 • dotychczasową niekaralność osoby sprawcy.

Inspektor pracy stosuje środek wychowawczy, gdy jest pewien, że cel kary zostanie osiągnięty, powodując zapobieżenie popełnienia czynów zabronionych w przyszłości.

 


[1] Wyrok WSA w Warszawie z 29 lutego 2008 r. VI SA/Wa 2235/07 (LEX nr 466056).

[2] Wyrok SN z 18 lipca 2006 r. I PK 40/06 (OSNP 2007/15-16/212).

[3] Wyrok Sądu Najwyższego z 8 czerwca 2004 r. III PK 22/04 (OSNP 2005/5/65).

[4] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 grudnia 2006 r. III APa 176/05 (LEX nr 310405).

[5] Wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2008 r. II PK 288/07 (LEX nr 465966).

[6] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 r., sygnatura akt: I PK 144/04, OSNP 2005/17/265.

[7] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2008 r., sygnatura akt: I PK 230/07, wyrok niepublikowany.

[8] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11kwietnia 2001 r. sygnatura akt: I PKN 350/00.

[9] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544).

 

Autor: Starszy Inspektor Pracy Specjalista Cezary Pytlarz z OIP Katowice

 

Cały artykuł do pobrania po zalogowaniu 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Gaśnicę wynalazł w 1816 roku Anglik - George Manmby, komendant koszar w Yarmouth (miasto położone na wyspie Wight). Impulsem do jej stworzenia był pożar, którego był świadkiem i niemożność fachowego i szybkiego ugaszenia go.

Głównym elementem jego gaśnicy był metalowy walec, w którym znajdowała się woda wypuszczana pod wpływem sprężonego powietrza.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt