Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 2) - Strona 2

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 2) - Strona 2

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 2)
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

 

Czas pracy w trakcie szkoleń  - obowiązkowych i dobrowolnych.

 

Szkolenia pracownicze to kolejna niespójna niejednoznaczna kwestia w zakresie rozliczania czasu pracy. Bezdyskusyjne są szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawsze zaliczane są do czasu pracy. Szkolenia odbywające się na podstawie skierowania przez pracodawcę, które odbywają się w czasie jego godzin pracy są zaliczane do czasu pracy. Problematyczna jest kwestia szkolenia mającego miejsce poza godzinami pracy:

 • szkolenie według orzecznictwa nie jest czasem pracy, ale nie może pozbawiać minimalnego wypoczynku dobowego,
 • pracownik bowiem nie świadczy pracy,
 • szkolenie podnosi kwalifikacje pracowników.

Szkolenia z zakresu wiedzy ogólnej nie są zaliczane do czasu pracy, natomiast szkolenia specjalistyczne (obowiązkowe ) pracodawcy organizują w godzinach pracy i zaliczają do czasu pracy. Praktyczne szkolenie pracowników powinno odbywać się  ramach stosunku pracy, a wyłączenie czasu             jego trwania z czasu pracy jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy cel szkolenia i metody jego prowadzenia wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych[6].

Przykład: Pracownik zostaje skierowany przez pracodawcę w czasie wolnego dla niego w sobotę i niedzielę na dodatkowe szkolenie zawodowe, niebędące szkoleniem bhp. Pracodawca nie rekompensuje czasu szkolenia i nie kwalifikuje go jako czas przepracowany. Żaden przepis nie nakłada na pracodawcę obowiązku rekompensaty czasu szkolenia, odbywanego przez pracownika w ramach jego dni wolnych od pracy. Jednak czas takiego szkolenia nie może naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego, 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

 

Podróż służbowa z reguły nie jest czasem pracy, jeżeli w jej czasie pracownik nie wykonuje pracy. Wyjątkiem od tej reguły jest podróż odbywana w normalnych godzinach pracy lub gdy praca polega na ciągłym wykonywaniu czynności poza zakładem pracy (tzw. praca w terenie).

Przykładowo, jeżeli pracownik pracujący stale w godzinach od 700 do 1500 został wysłany w podróż służbową          o godzinie 1300, na miejsce wykonywania pracy dojechał o godzinie 1600, oczekiwał na możliwość podjęcia pracy do godziny 1700 i ukończył pracę o godzinie 1900, a powrócił do domu o 2100, to jego sytuacja co do czasu pracy i prawa do wynagrodzenia przedstawia się następująco.

Za czas od godziny 700 do 1500 nabywa prawo do normalnego wynagrodzenia za pracę (mimo że w godzinach 1300-1500 nie pracował), za czas od godziny 1500 do 1600 oraz od godziny 1900 do 2100 nie otrzyma wynagrodzenia, bo był to tylko czas podróży. Za czas od godziny 1600 do 1700 otrzyma wynagrodzenie z tytułu gotowości do wykonywania pracy (zgodnie z artykułem  81 § 1 i 2 Kodeksu pracy), a za czas od godziny 1700 do 1900 - wynagrodzenie za wykonywanie pracy (art. 80), przy czym oba te wynagrodzenia przysługują z dodatkiem z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (zgodnie z artykułem 1511 Kodeksu pracy).

Ponieważ liczony wstecz od godziny 700 rano następnego dnia 11-godzinny okres obligatoryjnego odpoczynku rozpoczyna się o godz. 2000 w dniu podróży, to za godzinę podróży między 2000 a 2100 pracodawca jest zobowiązany udzielić czasu wolnego, ewentualnie zrekompensować to finansowo. Jeśli jednak pracownik nie ma określonego stałego miejsca pracy, wówczas punktem odniesienia dla oceny, czy jest w podróży służbowej, staje się miejscowość, w której znajduje się miejscowość, w której znajduje się siedziba jego pracodawcy. O tym, co jest podróżą służbową, rozstrzyga bowiem nie artykuł 29 § 1pkt 2 Kodeksu pracy, lecz artykuł 775 § 1 Kodeksu pracy[7].

 

Nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy. Miejsce wykonywania pracy powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym[8].

 

Dokumentowanie czasu pracy.

 

Obowiązek prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy wynika z artykułu 94 pkt 9a Kodeku pracy. Z kolei artykuł 149 § 1 Kodeku pracy zobowiązał pracodawcę do prowadzenia ewidencji czasu pracy w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie jego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca prowadzi dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym  wszystkie czynności związane z pracą, między innymi: w dni robocze, święta, nadgodziny, szkolenia. Do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innego świadczenia przysługującego pracownikom niezbędne jest również przechowywanie harmonogramów pracy, zarówno w wersji pierwotnej jak i dokonane zmiany. Listy obecności mogą być ustalonym sposobem potwierdzania przybycia i obecności w pracy pracowników, mogą też, jeżeli będą zawierać wszystkie niezbędne informacje, stanowić ewidencję czasu pracy. Omawiana dokumentacja prowadzona może być w formie pisemnej, bądź elektronicznej, pod warunkiem, że sposób jej prowadzenia pozwoli na jednoznaczne ustalenie czasu pracy pracowników i jego weryfikacje przez służby kadrowe, pracowników i organy kontrolne.

 

Naruszania przepisów o czasie pracy - pracodawca, kierownicy.

 

Przepisem sankcjonującym naruszenie regulacji dotyczących czasu pracy jest artykuł 281 punkt 5 Kodeksu pracy. Naruszenia z zakresu czasu pracy powodują powstanie wykroczenia blankietowego, to znaczy, że każde naruszenie któregokolwiek z przepisów czasu pracy mogą zostać uznane za wykroczenie i spowodować wszczęcie postępowania wykroczeniowego.

 

Przykładowe naruszenia przepisów o czasie pracy, uznawane za wykroczenia zgodnie z artykułem 281 punkt 5 Kodeksu pracy:

 • dopuszczenie do pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze naruszającym prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • dopuszczenie do pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze ponad 150 godzin w roku kalendarzowym lub ponad normę wprowadzoną
 • dopuszczenie do pracy w godzinach nadliczbowych ponad 48 godzin średnio na tydzień w okresie rozliczeniowym
 • zatrudnienie pracownika w niedzielę z naruszeniem zasady, że co najmniej co czwarta niedziela winna być wolna od pracy
 • ustalenie harmonogramu pracy z naruszeniem zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy
 • brak ewidencji czasu pracy lub nierzetelna ewidencja czasu pracy
 • zatrudnianie w godzinach nadliczbowych osób opiekujących się dziećmi do lat 4 , którzy nie wyrazili zgody lub w warunkach szkodliwych,
 • nieudzielenie 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy,
 • nieprawidłowe wprowadzenie 6- lub 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego .

Odpowiedzialna za wykroczenia zawsze jest osoba popełniająca wykroczenie.

Przykład:

 • osoba odpowiadająca za czas pracy na budowie, na przykład kierownik budowy, kierownik robót, menager projektu
 • pracodawca także podlega odpowiedzialności, jeżeli  źle zorganizował pracę, to jest przyjął zbyt małą liczbę pracowników i kierownik nie miał możliwości innego ustalenia czasu pracy pracownikom.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Warstwa ozonu osłania ziemię przed słonecznym promieniowaniem ultrafioletowym (UV). W 1982 r. naukowcy zaobserwowali na Antarktydzie, że każdej wiosny poziom ozonu w powietrzu obniża się o 50%.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt