Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 4

Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1) - Strona 4

 
Spis treści
Czas pracy w budownictwie - w świetle zmian obowiązujących od 23 VIII 2013 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (cz. 1)
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

Okresy odpoczynku.

Tygodniowy odpoczynek - pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. Odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Okresy odpoczynku:

 • w przypadku wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin - 15 minut płatnej przerwy,
 • przynajmniej raz na 4 tygodnie - wolna niedziela,
 • dodatkowa niepłatna przerwa przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych - do 60 minut.

 

Omówienie zmian w przepisach o czasie pracy.

Zmiany przepisów od 23.08.2013 r., dotyczą:

 1. Wprowadzenia dodatkowej możliwości - wydłużenia okresu rozliczeniowego - do 12 miesięcy, w każdym z systemów,
 2. Rozszerzenia katalogu możliwości wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy,
 3. Rozszerzenia katalogu możliwości wprowadzenia przerywanego systemu czasu pracy,
 4. Odpracowanie godzin wolnych z tytułu wyjść prywatnych.

 

1. Wprowadzenia dodatkowej możliwości - wydłużenia okresu rozliczeniowego - do 12 miesięcy.

System występujący najczęściej, praca 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy - co do zasady - w okresie rozliczeniowym do 4 miesięcy. Zgodnie z nową regulacją artykułu 129 § 2 Kodeksu pracy - w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Systemy czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Przedłużenie nowych okresów rozliczeniowego czasu pracy wprowadza się:

 • w układzie zbiorowym pracy lub
 • w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ,
 • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników.

W takim przypadku pracodawca ma obowiązek przekazania kopi porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Nowe przepisy posługują się sformułowaniem "przedstawicielami pracowników" co wyraźnie wskazuje, iż takich przedstawicieli musi być co najmniej dwóch. Nie ma zatem możliwości, aby ww. porozumienie mogło być zawarte tylko z jednym pracownikiem - w takim przypadku przekazania kopii porozumienia do PIP nie może być uznane jako ważne. Natomiast, gdy pracodawca zatrudnia tylko jednego pracownika to zawarcie z nim porozumienia nie powinno być kwestionowane przez inspektora pracy.

Przykład: Porozumienie zawierane z przedstawicielami pracowników - schemat wyboru przedstawicieli.

 • wszyscy  pracownicy ustalają liczbę przedstawicieli,
 • następnie pracownicy ustalają procedurę wyboru (głosowanie jawne, głosowanie tajne, etapy głosowań),
 • w przypadku, gdy w zakładzie prace budowlane  prowadzone są w różnych miejscach, to ogół pracowników w poszczególnych miejscach wybiera swojego przedstawiciela, a następnie  przedstawiciele ze swojego grona wybierają osoby, które będą zawierać porozumienie z pracodawcą.

Doszło do porozumienia wprowadzenia grafiku na okresy 6 miesięcy , począwszy od lipca 2014 r.  W tym okresie zgodnie z przepisami do przepracowania jest 1016 godzin. Ustalając przykładowy grafik:

 • lipiec 2014 r. - 220 godzin,
 • sierpień 2014r. - 220 godzin,
 • wrzesień 2014 r. - 200 godzin,
 • październik 2014 r., 180 godzin,
 • listopad 2014 r. -  116 godzin,
 • grudzień 2014 r. - 80 godzin.

 

W tak ustalonym grafiku pomimo, że w miesiącach lipiec - wrzesień pracownicy świadczyli pracę w przekroczonym wymiarze czasy pracy, nie zostaną one potraktowane jak nadgodziny, gdyż w miesiącach październik - grudzień doszło do rekompensaty poprzez czas wolny. W opracowywanym grafiku pamiętać należy o zachowaniu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy oraz odpoczynkach: dobowych i tygodniowym.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Podczas ostatnich 100 lat w Tatrach i na Podtatrzu zanotowano 10 przypadków poranienia ludzi przez niedźwiedzie. Jedyne dwa przypadki śmiertelne zdarzyły się w 1927 roku. W 2007 głośno było o zabiciu półtorarocznego niedźwiadka, co było pierwszym takim przypadkiem w historii tatrzańskiego Parku Narodowego.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt