Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru i ewakuacji.

Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru i ewakuacji.

 
Spis treści
Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru i ewakuacji.
Strona 2
Wszystkie strony

Apteczka pierwszej pomocyZgodnie z Art. 2091

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

A ponadto zgodnie z 2071§ 1. pkt 3 Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 

Wymagania dotyczące "zapewnienia I pomocy i pomocy medycznej, realizację akcji przeciwpożarowych oraz ewakuację wszystkich pracowników z miejsc pracy" a także "zapewnienie odpowiednich informacji i szkolenie wszystkich członków organizacji na wszystkich jej poziomach, z uwzględnieniem regularnych ćwiczeń w zakresie procedur zapobiegania, gotowości i reagowania wypadki przy pracy i poważne awarie" zawarte są również w wymaganiach poświęconych "Zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na wypadki przy pracy i poważne awarie" w normie PN-N-18001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy". Oczywiście zastosowanie tej normy jest dobrowolne.

Jak więc zorganizować skutecznie działający system ratowniczy gaśniczy w przedsiębiorstwie? W niniejszym artykule skupimy się wyłącznie na przedsiębiorstwach nieposiadających własnych, zakładowych straży pożarnych oraz lekarzy i/lub wykwalifikowanych ratowników medycznych.

 

Od czego zacząć?

W przypadku pierwszej pomocy po pierwsze od oceny ryzyka zawodowego a więc sprawdzenia, z jakiego rodzaju zagrożeniami mamy do czynienia a w związku z tym jakiego rodzaju skutków możemy się spodziewać. Kolejnym krokiem jest analiza wypadków przy pracy i drobnych urazów na podstawie np. ewidencji zużycia środków medycznych. W przypadku osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników należy zapoznać się przede wszystkim z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), jeżeli taka została opracowana. Częstym błędem jest to, że IBP i dokumenty wewnątrzzakładowe nie "współgrają" ze sobą.

 

Jak wyznaczyć takie osoby?

Najlepiej jest podzielić budynek biurowy na piętra a piętra na dodatkowe sektory. Hale produkcyjne i/lub magazynowe należałoby podzielić natomiast na obszary. W każdym sektorze/obszarze musimy wyznaczyć taką liczbę osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru, aby byli oni w stanie realnie wykonać powierzone im zadania. Dodatkowo dla sektorów/obszarów można wyznaczyć koordynatorów głównych pięter i hal. Dobrym rozwiązaniem, jest połączenie obu funkcji, tj. osób przeszkolonych do reagowania w przypadku pożaru i osób przeszkolonych w zakresie udzielania I pomocy i stworzenie jednego zespołu np. ERT (z ang. Emergency Response Team).

A ponadto zarówno w przypadku pierwszej pomocy i ewakuacji należy:

- sprawdzić czas, jaki jest potrzebny na dotarcie do osób do miejsca zagrożenia lub ewakuacji

- sprawdzić ile osób na stałe przebywa w pomieszczeniu/pomieszczeniach oraz jak wielu gości możemy spodziewać się w ciągu dnia.

- wziąć pod uwagę rotację pracowników na danym stanowisku pracy

- również wziąć pod uwagę liczbę zmian roboczych (dzienna, nocna)

- pamiętać także o zastępstwie na wypadek urlopów, zwolnień lekarskich itp.

- warto wziąć pod uwagę również średni wiek osób w zakresie ewentualnego zakupu AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego)

Można, na podstawie schematów i planów budynku (zawartą m.in. IBP) stworzyć wizualizację rozmieszczenia wyznaczonych osób.

Warto jest stworzyć procedurę/instrukcję wewnętrzną, która opisywałaby zakres obowiązków ww. osób i cały proces np. w zakresie pożaru i ewakuacji (Zobacz.Tylko dla zalogowanych:

Istotne jest, aby w miarę możliwości osoby same zgłosiły się do tej funkcji. Wyznaczenie osób które np. nie lubia widoku krwi lub wiedzą, że w sytuacji kryzysowej mogą nie zachować spokoju mija się celem.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Wypadki we własnych domach zdarzają się znacznie częściej niż wypadki drogowe. Urazy ciała powstają wskutek potknięcia się, przytrzaśnięcia palców drzwiami, przygniecenia ciężkimi przedmiotami, oparzenia gorącą wodą lub podpalenia sofy.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt