Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru i ewakuacji.

Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru i ewakuacji.

 
Spis treści
Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru i ewakuacji.
Strona 2
Wszystkie strony

Apteczka pierwszej pomocyZgodnie z Art. 2091

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

A ponadto zgodnie z 2071§ 1. pkt 3 Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 

Wymagania dotyczące "zapewnienia I pomocy i pomocy medycznej, realizację akcji przeciwpożarowych oraz ewakuację wszystkich pracowników z miejsc pracy" a także "zapewnienie odpowiednich informacji i szkolenie wszystkich członków organizacji na wszystkich jej poziomach, z uwzględnieniem regularnych ćwiczeń w zakresie procedur zapobiegania, gotowości i reagowania wypadki przy pracy i poważne awarie" zawarte są również w wymaganiach poświęconych "Zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na wypadki przy pracy i poważne awarie" w normie PN-N-18001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy". Oczywiście zastosowanie tej normy jest dobrowolne.

Jak więc zorganizować skutecznie działający system ratowniczy gaśniczy w przedsiębiorstwie? W niniejszym artykule skupimy się wyłącznie na przedsiębiorstwach nieposiadających własnych, zakładowych straży pożarnych oraz lekarzy i/lub wykwalifikowanych ratowników medycznych.

 

Od czego zacząć?

W przypadku pierwszej pomocy po pierwsze od oceny ryzyka zawodowego a więc sprawdzenia, z jakiego rodzaju zagrożeniami mamy do czynienia a w związku z tym jakiego rodzaju skutków możemy się spodziewać. Kolejnym krokiem jest analiza wypadków przy pracy i drobnych urazów na podstawie np. ewidencji zużycia środków medycznych. W przypadku osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników należy zapoznać się przede wszystkim z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), jeżeli taka została opracowana. Częstym błędem jest to, że IBP i dokumenty wewnątrzzakładowe nie "współgrają" ze sobą.

 

Jak wyznaczyć takie osoby?

Najlepiej jest podzielić budynek biurowy na piętra a piętra na dodatkowe sektory. Hale produkcyjne i/lub magazynowe należałoby podzielić natomiast na obszary. W każdym sektorze/obszarze musimy wyznaczyć taką liczbę osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i reagowania w przypadku pożaru, aby byli oni w stanie realnie wykonać powierzone im zadania. Dodatkowo dla sektorów/obszarów można wyznaczyć koordynatorów głównych pięter i hal. Dobrym rozwiązaniem, jest połączenie obu funkcji, tj. osób przeszkolonych do reagowania w przypadku pożaru i osób przeszkolonych w zakresie udzielania I pomocy i stworzenie jednego zespołu np. ERT (z ang. Emergency Response Team).

A ponadto zarówno w przypadku pierwszej pomocy i ewakuacji należy:

- sprawdzić czas, jaki jest potrzebny na dotarcie do osób do miejsca zagrożenia lub ewakuacji

- sprawdzić ile osób na stałe przebywa w pomieszczeniu/pomieszczeniach oraz jak wielu gości możemy spodziewać się w ciągu dnia.

- wziąć pod uwagę rotację pracowników na danym stanowisku pracy

- również wziąć pod uwagę liczbę zmian roboczych (dzienna, nocna)

- pamiętać także o zastępstwie na wypadek urlopów, zwolnień lekarskich itp.

- warto wziąć pod uwagę również średni wiek osób w zakresie ewentualnego zakupu AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego)

Można, na podstawie schematów i planów budynku (zawartą m.in. IBP) stworzyć wizualizację rozmieszczenia wyznaczonych osób.

Warto jest stworzyć procedurę/instrukcję wewnętrzną, która opisywałaby zakres obowiązków ww. osób i cały proces np. w zakresie pożaru i ewakuacji (Zobacz.Tylko dla zalogowanych:

Istotne jest, aby w miarę możliwości osoby same zgłosiły się do tej funkcji. Wyznaczenie osób które np. nie lubia widoku krwi lub wiedzą, że w sytuacji kryzysowej mogą nie zachować spokoju mija się celem.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

W 1977 roku Chicago, jako pierwsza większa metropolia, miało możliwość zlokalizowania miejsca, z którego dzwoni osoba zgłaszająca. Technologia ?udoskonalonego 911? umożliwia zlokalizowanie osoby dzwoniącej i na podstawie informacji pochodzących od dostawcy usług telefonicznych wyświetlenie danych na ekranie komputera u dyspozytora. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie nawet bardzo szczegółowych informacji (np. o numerze wewnętrznym w biurze); pomaga to służbom pracującym w terenie zlokalizować dzwoniąca osobę. Taki system jest dzisiaj rozpowszechniony w wielu miejskich i podmiejskich obszarach.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt