Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemców

Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemców

 
Spis treści
Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemców
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Mapa świataPODSTAWOWE POJĘCIA

Przybliżając problematykę zatrudnienia cudzoziemców, należy wyjaśnić kilka pojęć, a przede wszystkim: kogo określa się mianem "cudzoziemiec"oraz jakie prace wymuszają od cudzoziemca uzyskania zezwolenie na pracę.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[1] (dalej: upznrp) cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Aby ustalić, jakie zatrudnienie należy uznać za legalne, należy sięgnąć do art. 2 ust. 1 pkt 14 upznrp. Zgodnie z tym przepisem cudzoziemiec wykonuje legalnie pracę, jeżeli:

  • posiada ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium RP lub którego podstawa pobytu na terytorium RP uprawnia do wykonywania pracy;
  • wykonuje pracę na podstawie zezwolenia w przypadkach, gdy jest ono wymagane;
  • wykonuje pracę na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę;
  • wykonuje pracę na stanowisku określonym w zezwoleniu na pracę;
  • zawarł wymaganą umowy o pracę albo umowę cywilnoprawną.

Wyjaśnienia wymaga także pojęcie zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 upznrp zatrudnienie to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 43 cytowanej ustawy za inną pracę zarobkową będziemy rozumieli wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

 

DWA ASPEKTY LEGALNEJ PRACY

W przypadku zatrudnienia cudzoziemców mówimy o dwóch aspektach legalnej pracy. Po pierwsze, legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, w tym również weryfikacja, czy podstawa pobytu cudzoziemca pozwala na podjęcie pracy. Po spełnieniu pierwszego warunku, następuje ustalenie legalności wykonywania pracy przez obcokrajowca, tj. posiadanie przez niego zezwolenia na pracę, jeżeli jest on objęty takim obowiązkiem.

Mając na uwadze legalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców wyróżniamy następujący podział cudzoziemców ze względu na dostęp do rynku pracy.

Po pierwsze są to cudzoziemcy uprawnieni do pracy w Polsce  bez wymogu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych zezwoleń na pracę. I tak bez dodatkowego zezwolenia pracę w Polsce mogą wykonywać obywatele: Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Luksemburga i Islandii oraz obywatele Szwajcarii. Zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są także małżonkowie obywateli ww. państwa. W tej grupie są także cudzoziemcy, którzy zostali delegowani na terytorium Polski przez pracodawców zagranicznych mających siedzibę w krajach należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z uwagi na przynależność Polski do struktur europejskich oraz podpisywane umowy międzynarodowe obywatele Unii Europejskiej, Norwegii, Luksemburga, Islandii, oraz Szwajcarii mogą wykonywać pracę w Polsce bez dodatkowego zezwolenia pracę. Ww. cudzoziemcy mogą zostać zatrudnieni przez polskich przedsiębiorców i traktowani tak samo jak polscy pracownicy. Omawiani obcokrajowcy mogą również zostać zatrudnieni przez podmioty mające siedzibę w krajach należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego a następnie delegowani do pracy na terytorium Polski.

 

CUDZOZIEMCY WYKONUJĄCY PRACĘ W TZW. UPROSZCZONYM TRYBIE.

Polskie przepisy przewidują dla cudzoziemców także możliwość wykonywania pracy na terytorium RP w oparciu o tzw. tryb uproszczony. Zapisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę[2], dają podstawą do wykonywania pracy bez wymaganego zezwolenia na terytorium Polski, ale tylko przez obywateli 6 państw: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdowy, Gruzji i Armenii. Praca wykonywana przez cudzoziemca na tej podstawie traktowana jest jako wyjątkowy tryb uproszczony, którego cechą jest czasowe zastąpienie procedury uzyskania zezwolenia na pracę obowiązkiem rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W takim przypadku podmiot zamierzający zatrudnić obywateli: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdowy, Gruzji i Armenii musi zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy - właściwym ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego - stosowne oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W tym trybie powiatowy urząd pracy nie wydaje żadnej decyzji, dokonuje tylko czynności technicznej polegającej na rejestracji oświadczenia. Przepisy nie przewidziały uprawnienia dla powiatowych urzędów pracy, polegającego na odmowie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

W treści rejestrowanego oświadczenia wskazuje się, między innymi: nazwę i adres podmiotu powierzającego pracę, imię i nazwisko cudzoziemca, datę jego urodzenia oraz numery paszportu cudzoziemca, rodzaj umowy, która ma zostać zawarta z cudzoziemcem (umowa o pracę lub umowa zlecenia bądź umowa o dzieło), stanowisko pracy, na którym podmiot zamierza zatrudnić cudzoziemca lub rodzaj czynności, które ma on wykonywać, wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie za pracę.

Dla legalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi podmiot powierzający pracę musi nie tylko złożyć druk oświadczenia do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, ale poczekać do jego faktycznego zarejestrowania przez właściwego urzędnika a nadto do czasu uzyskania jednego egzemplarza potwierdzającego fakt rejestracji. Zgodnie z prawem zatrudnienia cudzoziemca następuje dopiero po spełnieniu omawianych powyżej wymogów. Niedopuszczalne jest więc zatrudnienie cudzoziemca przed datą rejestracji oświadczenia.

W trakcie zatrudniania cudzoziemców w trybie uproszczonym należy pamiętać, iż przepisy bezwzględnie zabraniają zatrudnienia obywateli: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdowy, Gruzji i Armenii, w przypadku, kiedy cudzoziemiec posiada oświadczenie, ale zarejestrowane na inny podmiot. Nawet jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy uprawniający do pracy oraz  oświadczenie zarejestrowane na inny podmiot, pracodawca musi bezwzględnie dokonać rejestracji swojego oświadczenia.

Niezależnie od zarejestrowania oświadczenia cudzoziemiec dla legalnej pracy musi posiadać dokument pobytowy uprawniający do pracy w Polsce. Dokumentem takim jest np. wiza uzyskana w polskim konsulacie lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku z wykonywana pracę. Zezwolenie na zamieszkanie wydaje właściwy ze względu na czasowe zamieszkanie wojewoda.

Należy pamiętać, iż od wszystkich cudzoziemców, od których wymagane jest zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, obowiązuje tzw. katalog negatywnych wiz. Oznacza to, że na podstawie niżej wymienionych wiz nie można wykonywać pracy. Za negatywne uważa się wizy wydane w celu: o numerze "01" - turystycznym, o numerze "19" - uprawniająca do przyjazdu do Polski ze względów humanitarnych, o numerze "21" - wydawana na czas udziału cudzoziemca w postępowaniu w sprawie azylu, o numerze "25" - dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej[3].

Dla legalnej pracy w trybie uproszczonym niezbędnym warunkiem jest także pisemne potwierdzenie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W przypadku pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia  - odmiennie, niż w przypadku obywateli polskich - na podmiot powierzający pracę przepisy nakładają bezwzględny obowiązek pisemnego potwierdzenia umowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych. Pisemne potwierdzenie umowy cudzoziemcowi musi nastąpić przed faktycznym rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca. Nie jest natomiast naruszeniem przepisów, gdy po zarejestrowaniu oświadczenia cudzoziemiec zostanie zatrudniony na innym stanowisku lub przy innej pracy, bądź za innym wynagrodzeniem, niż zostało to wskazane w treści oświadczenia. Przepisy prawa i praktyka stosowana przez organy kontrolne w tym zakresie, tj. Państwową Inspekcję Pracy i Straż Graniczną powyższe elementy oświadczenia, takie jak podstawa prawna zatrudnienia, stanowisko pracy lub rodzaj wykonywanych czynności, inne wynagrodzenie za pracę, niż zostało to wskazane w treści oświadczenia. Powyższe warunki pracy traktowane są jako zamiar, pozostawiając w tym zakresie podmiotowi zatrudniającemu i cudzoziemcowi swobodę kształtowania warunków pracy. Procedura uproszczona  pozwala na zatrudnienia obywateli: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdowy, Gruzji i Armenii tylko przez okres 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Po przekroczeniu wskazanych powyżej okresów, cudzoziemcy mogą nadal wykonywać pracę, ale pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę lub jeżeli ewentualnie zostaną zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów.

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Gaśnicę wynalazł w 1816 roku Anglik - George Manmby, komendant koszar w Yarmouth (miasto położone na wyspie Wight). Impulsem do jej stworzenia był pożar, którego był świadkiem i niemożność fachowego i szybkiego ugaszenia go.

Głównym elementem jego gaśnicy był metalowy walec, w którym znajdowała się woda wypuszczana pod wpływem sprężonego powietrza.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt