Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Bezpieczny pracownik Badanie trzeźwości pracowników

Badanie trzeźwości pracowników

 
Spis treści
Badanie trzeźwości pracowników
Strona 2
Wszystkie strony

Trzezwość pracownikówZgodnie z obecnym brzmieniem art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622), która obowiązuje od 1 lipca 2011 roku, na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej np. firmy zajmującej się ochroną obiektów i mienia, a także na żądanie pracownika, badanie stanu trzeźwości przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Jest to zmiana istotna, albowiem w poprzednim stanie prawnym jedynie na żądanie pracownika można było przeprowadzić badania stanu trzeźwości.

Teraz domagać się tego może także pracodawca reprezentowany przez kierownika zakładu pracy lub osobę przez niego upoważnioną. Co więcej, wskazano jednostki powołane do przeprowadzania badań - organ powołany do ochrony porządku publicznego: policja i straż miejska, jak również ich procedurę (nowe przepisy zawierają odniesienie do przepisów wydanych na podstawie art. 47 ustęp 2 ustawy, czyli przepisów dotyczących badania trzeźwości przy przestępstwach lub wykroczeniach).

Zaznaczyć należy, że ustawa wskazuje, że badaniom poddaje się pracowników, wobec których istnieje podejrzenie, że stawili się oni do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywali alkohol w czasie pracy. Podejrzenie to musi być uzasadnione, to znaczy zachowanie pracownika musi nasuwać wątpliwości co do jego trzeźwości. Owe uzasadnione podejrzenia mogą wynikać z takiego zachowania pracownika, które powszechnie wskazuje na zawartość alkoholu w organizmie człowieka. Także wyczucie zapachu alkoholu może wzbudzać uzasadnione podejrzenia, że pracownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

Pracodawca, który nie dopuścił pracownika do pracy, lub też podczas badań po lub w trakcie pracy stwierdził jego stan nietrzeźwości za pomocą probierza trzeźwości (alkomatu), ma obowiązek umożliwić mu wykazanie trzeźwości przez badanie na urządzeniach wzorcowanych będących w posiadaniu wezwanych na tę okoliczność organów porządku publicznego lub też umożliwić przeprowadzenie badań krwi lub moczu. Zgodnie z art. 17 ust. 3 cytowanej ustawy organy policji i straży miejskiej nie mogą odmówić wezwaniu pracodawcy do przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika, który podejrzany jest o stan nietrzeźwości.

Ponadto z art. 40 ust. 1. ustawy wynika, że osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, podmiotu leczniczego lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że w przypadku gdyby pracownik odmówił poddaniu się badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, zmiana omawianego przepisu stwarza podstawę prawną dla pracodawcy do wzywania policji lub straży miejskiej w przypadkach podejrzenia, że pracownik jest w stanie nietrzeźwym. Badanie wówczas przeprowadzone by było przez te organy. Warunki i sposób dokonywania badań koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. Niestety, rozporządzenie to nie zostało znowelizowane i w dalszym ciągu znajduje się w nim zapis, że badania pracownika przeprowadza się na jego żądanie. Mając jednakże na uwadze, że ustawa jest przepisem nadrzędnym, opisany tryb i sposoby badania trzeźwości można stosować również wobec pracowników, którzy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, na żądania pracodawcy lub osoby przez niego reprezentowanej poddani zostali takim badaniom. 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Podczas ostatnich 100 lat w Tatrach i na Podtatrzu zanotowano 10 przypadków poranienia ludzi przez niedźwiedzie. Jedyne dwa przypadki śmiertelne zdarzyły się w 1927 roku. W 2007 głośno było o zabiciu półtorarocznego niedźwiadka, co było pierwszym takim przypadkiem w historii tatrzańskiego Parku Narodowego.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt