Rozmiar czcionki: 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Środki ochrony indywidualnej Uprawnienia spawalnicze

Uprawnienia spawalnicze

 
Spis treści
Uprawnienia spawalnicze
Strona 2
Wszystkie strony

Uprawnienia spawalniczeZgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach. "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" niezbędne jest do procesów: ręcznego cięcia termicznego, zgrzewania, ręcznego lutowania oraz zmechanizowanego i automatycznego wykonywania prac spawalniczych.

W Polsce uprawnienia do pracy w charakterze spawacza uzyskuje się na podstawie szkolenia i zdanego egzaminu. Zasady egzaminowania spawaczy reguluje norma PN-EN 287-1:2005 "Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: stale oraz sukcesywnie ustanawiane normy serii PN-EN ISO 9606. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia i zdania egzaminu jest "Świadectwo egzaminu spawacza" wystawione według wzorów ujętych w normach. Tradycyjnie stosowane są również "Książeczki spawacza" upoważniające do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawalnicze wpisane do książki spawacza ważne są tylko ze "Świadectwem egzaminu spawacza". W Polsce uprawnienia spawaczom nadają trzy instytucje:

  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,

  • Urząd Dozoru Technicznego,

  • Polski Rejestr Statków.

Uprawnienia spawacze nabywa się podczas egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w zależności od rodzaju spawanego materiału, wg Polskich Norm:
- PN-EN 287-1 - stal,
- PN-EN ISO 9606 -2 - aluminium i stopy aluminium,
- PN-EN ISO 9606 -3 - miedź i stopy miedzi,
- PN-EN ISO 9606 -4 - nikiel i stopy niklu,
- PN-EN ISO 9606 -5 - tytan i stopy tytanu.

Świadectwo z egzaminu kwalifikacyjnego (nie zaś uprawnienia !) jest ważne dwa lata, pod warunkiem, że spawacz nie miał przerwy w pracy w zakresie swoich kwalifikacji dłuższej niż sześć miesięcy. Powyższe potwierdzane jest przez nadzór spawalniczy, na świadectwie egzaminu spawacza.

Z treści przepisów rozporządzenia wynika jednoznacznie, jakie są uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych. Uprawnienia te nabywa się raz w życiu, a następnie są one odnawiane. Przepis zaś nie wskazuje w jakim terminie uprawnienia mają być odnawiane i kto ma dokonać ich weryfikacji. Przepis nie ustala jednostki nadającej uprawnienia lub też weryfikującej ich aktualność, odnosząc się do odrębnych przepisów lub też Polskich Norm. Wskazać należy przy tym, że w Polsce nie ma obowiązku stosowania norm, a istnieje dobrowolność w ich stosowaniu.

Konieczność odnawiania świadectwa z egzaminu spawacza może wynikać jedynie z przyjętego na drodze dobrowolności np. systemu zarządzania jakością w spawalnictwie, który wymusza odpowiednie działania związane z jakością wyrobu lub produktu finalnego, zobowiązując uczestników procesu do zapewnienia kompetentnego i wykwalifikowanego personelu spawalniczego.

Wydaje się, że uprawnienia spawalnicze są istotne z uwagi na jakość wyrobu, nie zaś z uwagi na BHP procesu. Uprawnienia te to rodzaj kwalifikacji zawodowych, które dają gwarancję, że osoba prowadząca proces spajania materiałów posiada odpowiednie kompetencje, wiedzę i doświadczenie praktyczne. Aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne niezbędne są w procesach produkcji np. urządzeń ciśnieniowych, konstrukcji budowlanych, urządzeń dźwigowych, statków i innych, gdzie jest konieczność legitymowania się personelem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i istnieje odpowiedzialność producenta za jakość wyrobu.

Nie wydaje się zasadnym, aby pracownicy utrzymania ruchu wykonujący prace spawalnicze sporadycznie, w zależności od zapotrzebowania i konieczności musieli co dwa lata odbywać egzaminy potwierdzone świadectwami, skoro już nabyli kwalifikacji potwierdzonych w "Książce spawacza" do spawania określoną metodą np. MIG, MAG, TIG, elektrodą otuloną itp. dla określonej grupy materiałów, a rodzaj i zakres prac spawalniczych nie uległ zmianie.

Uprawnienia spawalnicze

  

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Wypadki we własnych domach zdarzają się znacznie częściej niż wypadki drogowe. Urazy ciała powstają wskutek potknięcia się, przytrzaśnięcia palców drzwiami, przygniecenia ciężkimi przedmiotami, oparzenia gorącą wodą lub podpalenia sofy.

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt