Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Reklama
Start BHP Środki ochrony indywidualnej Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz wdrożenia dyrektyw europejskich - Strona 4

Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz wdrożenia dyrektyw europejskich - Strona 4

 
Spis treści
Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz wdrożenia dyrektyw europejskich
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Instrukcja użytkowania powinna zawierać:

 • Nazwę i adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
 • Informacje o przechowywaniu, użytkowaniu, czyszczeniu, konserwacji, obsłudze i dezynfekcji oraz zalecanych do tych celów środków,
 • Informacje o skuteczności ochrony wynikającej z badań sprawdzających poziom ochrony,
 • Informacje o akcesoriach i częściach zamiennych,
 • Informacje o klasie ochrony właściwej dla różnych poziomów zagrożeń i wynikające z nich ograniczenia w zakresie użytkowania,
 • Opis rodzaju opakowania właściwego do transportu,
 • Datę ważności lub okres trwałości,
 • Wyjaśnienie wszystkich stosowanych oznaczeń.

Dokument, jakim jest instrukcja użytkowania, powinien być opublikowany w języku(ach) państw członkowskich, w których wyrób ma zostać wprowadzony do obrotu, tłumaczenia powinien dokonać sam producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel ustanowiony na terenie Wspólnoty na odpowiedzialność producenta. Instrukcja musi zawierać jego adres. Informacja o wyrobie jest jednym z jego podstawowych elementów i jako taka powinna być jasna, zwięzła, zrozumiała oraz zawierać właściwe wskazówki dla użytkownika. Należy uwzględnić fakt, że informacja dostarczana przez producenta może być uznana za efektywną, jeśli zostanie otrzymana, zrozumiana, zapamiętana i odpowiednio wykorzystana. Ponieważ notatka zawiera podstawowe informacje na podstawie, których użytkownik może dokonać wyboru wyrobu, jest ona jednym ze środków zwiększających ochronę zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika. Dobrze przygotowana informacja minimalizuje zagrożenie wyboru niewłaściwego wyboru i/lub niewłaściwego użycia środka ochrony indywidualnej. Im lepsza jest jakość informacji, tym łatwiejszy jest wybór wyrobu oraz jego właściwe użycie.

Jeśli wzór środka ochrony indywidualnej spełnia odpowiednie wymagania, jednostka notyfikowana wydaje certyfikat oceny typu WE i powiadamia o tym wnioskodawcę. Certyfikat ten zawiera wyniki badania i informacje o warunkach związanych z jego wystawieniem oraz opisy i rysunki niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego wzoru.

Dla środków ochrony indywidualnej kategorii I, pozytywnie ocenionych przez producenta oraz kategorii II i III, zgodnych z typem pozytywnie ocenionym przez jednostkę notyfikowaną, producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel wystawia deklarację zgodności WE, w której zaświadcza na własną odpowiedzialność, że jednoznacznie zidentyfikowany wyrób jest zgodny z dotyczącymi go zasadniczymi wymaganiami. Deklaracja zgodności WE powinna być dołączana do wyrobu na życzenie klienta oraz udostępniona organom nadzoru rynku na ich życzenie.

Deklaracja zgodności WE musi zostać sporządzona z uwzględnieniem kategorii środka ochrony indywidualnej. Przygotowanie deklaracji zgodności WE oraz jej podpisanie jest jednym z ostatnich działań w każdej procedurze oceny zgodności. Może ona zostać sporządzona w jakimkolwiek z języków urzędowych Wspólnoty. Dokumentacja techniczna jest przechowywana do dyspozycji właściwych władz przez 10 lat od wprowadzenia wyrobu na rynek.

Deklaracja zgodności jest formularzem do wypełnienia, który znajduje się w załączniku VI dyrektywy PPE oraz § 36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Zawiera ona:

 • miejsce sporządzenia deklaracji,
 • datę,
 • podpis (nazwisko i stanowisko) osoby upoważnionej do podpisywania w imieniu producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
 • identyfikację producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego na terenie Wspólnoty),
 • opis wyrobu,
 • stwierdzenie, że wyrób jest zgodny z przepisami dyrektywy PPE,
 • w przypadku środków ochrony indywidualnej kategorii II i III również numer certyfikatu oceny typu WE oraz identyfikację jednostki notyfikowanej, która go wydała,
 • w przypadku środków ochrony indywidualnej kategorii III identyfikację nadzorującej jednostki notyfikowanej.

Podpisanie deklaracji zgodności WE jest działaniem, poprzez które producent lub jego upoważniony przedstawiciel deklaruje, że wyrób wprowadzony do obrotu jest zgodny ze wszystkimi właściwymi przepisami mającymi zastosowanie do wyrobu - środka ochrony indywidualnej. Podpisanie deklaracji zgodności WE uprawnia producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego na terenie Wspólnoty, do umieszczenia oznakowania zgodności CE, opisanego w dyrektywie PPE. Oznakowując wyrób, producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel zaświadcza, że przeprowadzono właściwe procedury oceny zgodności, stosując wszystkie przepisy niniejszej dyrektywy. Choć dyrektywa PPE nie przewiduje dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności WE, musi ona być udostępniona władzom nadzoru rynku, na ich żądanie. Jej celem jest zapewnienie władz publicznych, że wprowadzone do obrotu środki ochrony indywidualnej są zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

Producent umieszcza oznakowanie CE na środkach ochrony indywidualnej, które spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu oraz zostały poddane procedurom oceny zgodności. W przypadku środków ochrony indywidualnej III Kategorii, obok oznakowania CE umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która ocenia system kontroli produkowanych środków ochrony indywidualnej.

Oznakowanie CE powinno być umieszczone na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres używania tego środka. Jeżeli jest to konieczne ze względu na właściwości środka ochrony indywidualnej, dopuszcza się umieszczanie oznakowania CE na opakowaniu tych środków.

CE - symbolizuje zgodność wyrobu ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy oraz to, że wyrób został poddany właściwym procedurom oceny zgodności. Oznakowanie CE powinno być umieszczane na środkach ochrony indywidualnej w sposób niewprowadzający w błąd. Inne oznakowania mogą być umieszczane na środkach ochrony indywidualnej lub na ich opakowaniu, o ile nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE.

Reasumując powyższe rozważania, obowiązek zapewnienia przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego został w przepisach prawa pracy szeroko opisany. Jest to jeden z głównych i podstawowych obowiązków pracodawcy. Wytyczne w tym zakresie znajdziemy zarówno w kodeksie pracy, jak i w ogólnych przepisach bhp, a także w przepisach szczegółowych dla poszczególnych branż. Na tle tych obowiązków nakładają się przede wszystkim obowiązku producentów i importerów dotyczące wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.

 

Piśmiennictwo.

1. www.ciop.pl

2. www.gip.gov.pl

3. Dyrektywa środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG Publikacja sfinansowana przez Unię Europejską w ramach Projektu Transition Facility 2005 nr PL2005/017-488.02.02 "Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia" 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Czy wiesz, że...

Masz problemy ze wzwodem? Idź do kardiologa. Zaburzenia erekcji to potężny sygnał ostrzegający przed zawałem serca - dowiedli naukowcy z Hongkongu i Włoch. Na łamach ?Journal of the American College of Cardiology? (JACC) opublikowano wyniki dwóch programów badawczych, które dowodzą, że związek seksu z sercem jest o wiele silniejszy, niż uważano.

Więcej …

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Blog Redaktora Naczelnego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt